Avfall och återvinning

I Haninge sköts sophanteringen och avfallsåtervinningen av SRV återvinning AB och Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna, där du kan lämna avfall som plast-, plåt- och kartongförpackningar samt tidningar.

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna kan du bland annat lämna pappersförpackningar, tidningar, metallförpackningar, plastförpackningar och glas. FTI ansvarar för insamling, tömning och städning av återvinningsstationerna.
Här kan hittar du närmaste återvinningsstation

Lär dig att sortera rätt och hur FTI:s insamling fungerar, på flera språk.
Alla vinner när du återvinner - svenska
Recykling to korzyść dla wszystkich - polska
Herkes geri dönüştürürseherkes kazanir - turkiska

Vad kastar jag på återvinningscentralen?

På återvinningscentralerna kan du bland annat lämna av grovsopor, plast, trädgårdsavfall, schaktmassor, metall, elavfall och farligt avfall. SRV återvinning AB ansvarar för tömning och städning av återvinningscentralerna. SRV återvinning AB ansvarar för återvinningscentralerna.


Ansök om uppehåll i sophämtningen

Du kan ansöka om uppehåll i sophämtningen från ditt permanentboende om du inte kommer att använda bostaden under tre månader eller längre. Ansökan om uppehåll ska du göra skriftligt och den ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor före uppehållets början.

För fritidshus ska uppehållet gälla under hela hämtningssäsongen och en skriftlig ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 15 april (oavsett år och dag).

Kommunen tar ut en avgift för uppehåll i sophämtning.

Ansökan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin (e-tjänst) (Tjänsten är under uppdatering).

Blankett Ansökan/anmälan om uppehåll i hämtning av sopor och latrin


Renhållningsföreskrifter och avfallsplan

Avfallsplanen och renhållningsföreskriften ingår som en del av kommunens renhållningsförordning. Södertörnskommunerna har en gemensam avfallsplan som sträcker sig till 2020 där gemensamma riktlinjer har dragits upp för hur man ska arbeta med avfallsfrågor. Renhållningsföreskriften är ett verktyg för att styra hanteringen av hushålls- och verksamhetsavfall. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur avfallet ska sorteras, förvaras och hämtas.
Avfallsplan
Renhållningsföreskrift

Haninge kommuns avfallsansvar

Haninge kommun har valt att tillsammans med Huddinge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn äga SRV återvinning AB. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster. Stadsbyggnadsförvaltningen har avfallsansvaret i Haninge.

För Haninge kommun innebär ansvaret följande:

 • Strategiskt arbete med och uppföljning av avfallsplan, renhållningsföreskrifter och avfallstaxa.
 • Driva kampanjer tillsammans med SRV och de fyra andra ägarkommunerna.
 • Medverka i stadsbyggnadsprojekt för att säkerställa att långsiktigt hållbara och funktionella avfallslösningar planeras och byggs.
 • Revision och uppföljning av avfallsplanen tillsammans med SRV. Uppföljning av klagomålshantering.
 • Samråd med SRV, VA, SMOHF, FTI, Strategisk Planering, Plan, Teknik och Bygglov i olika frågor som berör bland annat fettavskiljare, slam, båtlatriner etc.
 • Uppdatering av information om Avfall och återvinning på haninge.se.
 • Handläggande av ansökningar om uppehåll i sophämtning.
 • Drift och underhåll av slamanläggning i Hallsten och i Solberga.
 • Medverka till att få en tydlig ansvarsfördelning när det gäller nedskräpning i kommunen.
 • VA-rådgivning.
 • Ärenden kopplade till installation/bortkoppling av fettavskiljare.
 • Utreda frågor där fastighetsägaren och SRV inte är överens. Fatta beslut enligt renhållningsföreskrifterna.
 • Båtavlopp.

SecondHandbutiken FYNDET

Haninge kommuns secondhandbutik hämtar gratis dina hela, överblivna saker eller så kan du lämna själv direkt i butiken.

Läs mer om secondhandbutiken Fyndet

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 februari 2020