Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kunskapsuppföljning

I Haninge kommun följer vi varje år upp hur väl våra förskolor och skolor lyckas med att stimulera barns och elevers utveckling och lärande. Utifrån resultaten tar vi fram planer för hur vi ska bli ännu bättre att tillgodose våra barns och elevers behov och rättigheter till nästa år.

Foto: Mostphotos

Mätningarna gör vi på olika sätt. I de yngre åldrarna gör personalen pedagogiska observationer utifrån kriterier som vi gemensamt kommit överens om. För att se hur vi lyckats med de äldre eleverna tar vi hjälp av olika observationer, kunskapskontroller och skriftliga prov.

Hur vi blir bättre på utbildning

Alla bedömningar gör vi i förhållande till förskolans och skolans läroplaner och kursplaner. Dessa planer handlar om de mål som riksdag och regering fastställt.

Vilket gensvar våra barn och elever ger på vår undervisningen ger oss återkoppling på vårt arbete. Genom uppföljningen ser vi hur verksamheten utvecklats.

Vi strävar efter att:

  • Följa våra barns utveckling och på så sätt få syn på hur bra de lär sig och vilka utmaningar de möter, och om verksamheten fullföljer sitt uppdrag.
  • Sätta kunskapsmålen i fokus och ha höga förväntningar på alla elever.
  • Arbeta med uppföljning, utvärdering och åtgärder kontinuerligt och processinriktat.
  • Sätta målet med uppföljning, utvärdering och åtgärder i relation till att förbättra elevernas kunskapsresultat. Detta ska genomsyra både huvudmannens (skolans ägare) och den enskilda skolans strategier för kvalitetsarbete och i sin tur synas i den dagliga verksamheten och dokumentationen. Kvalitetsarbetet ska omfatta alla ämnen, alla årskurser och bedrivas gemensamt av rektorn och lärarna.
  • Ha ett tydligt helhetsperspektiv där vi följer upp och utvärderar alla elevers kunskapsutveckling under hela skolgången.
  • Att tydligt kunna identifiera vad som var en lyckad, eller eventuell misslyckad, åtgärd genom att vi kontinuerligt analyserar tidigare insatser av uppföljning, utvärdering och åtgärd.
  • Ha fasta rutiner för uppföljning, utvärdering och åtgärder, det vill säga att vi ska ha fastställda metoder, verktyg, tidsplan, tydlig ansvarsfördelning och dokumentation.

Senast uppdaterad: 25 januari 2023