Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är en ersättning för extraordinära insatser för barn och elever med omfattande stödbehov i förskolan, i skolan och på fritidshemmet. I Haninge kommun kan såväl kommunal som fristående verksamhet ansöka om tilläggsbelopp.

Grundbelopp

Grundbelopp kallas det belopp som förskolan eller skolan får för varje barn eller elev. Av förarbetena (prop. 2008/09:171) framgår att bestämmelserna i skollagen (2010:800) innebär att fristående och kommunala förskolor och skolor inom ramen för grundbeloppet ska ge stöd åt flertalet barn och elever. Både fristående och kommunala verksamheter ska anpassa sin organisation så att hänsyn tas till barnets eller elevens förutsättningar. Skyldigheten att utreda barnens eller elevernas eventuella stödbehov gäller både kommunala och fristående förskolor och skolor.

Förhöjt grundbelopp

Haninge kommun betalar även ut ett förhöjt grundbelopp till förskolor och grundskolor för varje barn/elev som är mantalsskrivet i Haninge kommun. Beloppets storlek bestäms årligen. Skolor och förskolor där mer än 50 procent av barnen/eleverna är folkbokförda i Haninge kommun och som totalt har färre än 70 barn/elever får ett minimibelopp som bestäms årligen. Skolor utanför kommunen åläggs att själva ta ansvar för att rekvirera det förhöjda grundbeloppet.

Tilläggsbelopp

En ansökan om tilläggsbelopp ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i den pedagogiska verksamheten eller fullgöra sin skolgång. Behovet ska vara väl dokumenterat och ansökan beskriva det individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska verksamheten. Det är alltså inte barnets eller elevens diagnos som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp.

Behovet av stöd och insatser ska vara frekvent och varaktigt.

Individuell bedömning

Kommunen gör en individuell bedömning av respektive ansökan. Ett avslag innebär inte att Haninge kommun bedömer att barnet eller eleven saknar behov av stöd, utan att de beskrivna stödinsatserna inte är extraordinära och att tilläggsbelopp därmed inte beviljas.

Ett barn eller en elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.

Kontakt

Förskola och grundskola F-6

Lidia Abid
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 86 81
lidia.abid@haninge.se

Grundskola 7-9 och gymnasiet

Mikail Uzunel
UBF Centrum för lärande och hälsa
08-606 81 56
mikail.uzunel@haninge.se 

System och behörighetsfrågor

Andreas Nilsson
08-606 73 21
andreas.a.nilsson@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2023