Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillgänglighetsarbete vid funktionsnedsättningar

Alla barn oavsett förutsättningar ska ges möjligheten att utvecklas och uppnå målen i förskolan och skolan. Därför ska lärmiljön på förskolorna och skolorna i kommunen vara anpassade för barn med funktionsnedsättningar.

I skollagen finns en paragraf som säger att alla elever ska ges möjlighet att lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Det innebär att elever som har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven till följd av en funktionsnedsättning ska kunna få stöd som syftar till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Kommunen arbetar därför för att alla fritidshem, förskolor och skolor ska ha en tillgänglighetssäkrad lärmiljö. Kommunen har tagit fram en handlingsplan, och en lärmiljöutvecklare arbetar med att utveckla tillgängligheten i lärmiljöerna på våra skolor.

Lärmiljöer och hur de ska vara

Med lärmiljö menar man inte bara den fysiska miljön i skolan utan också den pedagogiska och den psykologiska. Alla sammanhang eleverna befinner sig i under en skoldag som påverkar deras lärande räknas in i begreppet lärmiljö. Det är de olika områdena man kommer jobba med för att se till att skolorna är tillgängliga för alla.

Den fysiska lärmiljön ska vara åtkomlig för elever med rörelsenedsättningar. Ljus och ljud i lärmiljön ska inte utgöra några problem för de med syn- och hörselnedsättningar. Det är också viktigt med möjligheten till avskildhet för de som behöver det. Huvudsaken är att eleverna känner sig trygga i sina klassrum och runt om i hela skolan.

För att ha en stödjande pedagogisk lärmiljö ska möjligheten till att få instruktioner muntligt, skriftligt och visuellt finnas. Den som har exempelvis dyslexi ska kunna få ljudstöd vid prov eller få längre tid på sig för att genomföra provet. Undervisningen får inte vara utformad så att den sätter spärrar för elever med funktionshinder.

Den psykologiska lärmiljön ska vara trygg. Mobbing och kränkningar ska inte tolereras. Organiserade rastaktiviteter, vilorum och trygga vuxna är viktiga för att skapa den nödvändiga psykologiska lärmiljön.

Lärstudio

På ett par av kommunens skolor finns det en lärstudio. Det är mindre undervisningsgrupper för elever med omfattande stödbehov. Grupperna har hög personaltäthet och tillgång till specialpedagogisk kompetens. Intaget till lärstudio är kommunövergripande.

Lärstudion kan bli ett alternativ i situationer där det inte går att anpassa lärmiljön i en större klass för att motverka konsekvenserna av en elevs omfattande stödbehov. Det är rektor på skolan som ansöker om plats i lärstudio tillsammans med dig som förälder.  

För att en plats i lärstudio ska kunna bli aktuellt måste eleven ha beviljats tilläggsbelopp i skolan.

Kontakt

Carina Lidbom
Enhetschef UBF Centrala enhet för Elevhälsa
carina.lidbom@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2020