Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Särskilda behov och extra stöd

Förskolor och skolor har ansvaret att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det.

Förskolorna och skolornas ansvar

Om en elev inte når målen i ett visst ämne, eller riskerar att inte nå målen, ska skolan sätta in extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om dessa visar sig inte vara tillräckliga eller det redan från början står klart att så kommer vara fallet, ska rektorn se till att skolan utreder elevens behov av särskilt stöd.

Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, beslutar rektorn att det ska tas fram ett åtgärdsprogram. Där ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.

Du som elev eller vårdnadshavare har rätt att delta i utformningen av åtgärdsprogrammet. Det är viktigt att veta att förskolor och skolor har ett stort ansvar för att anpassa och erbjuda särskilt stöd inom den ordinarie verksamheten.

Elever och vårdnadshavare kan överklaga åtgärdsprogram inom tre veckor efter beslut, kontakta överklagandenämnden under Mer information.


Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd kan sökas av kommunal och fristående skolverksamhet.

Söka tilläggsbelopp


Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagoger och speciallärare arbetar på några förskolor och flera av kommunens skolor. Hur de arbetar kan se olika ut. Oftast ger specialpedagogen råd och handledning till förskolans och skolans personal i specialpedagogiska frågor. Specialläraren arbetar även direkt med särskilt stöd till elever i klassrummet, i en mindre grupp eller enskilt.

Kontaktuppgifter till specialpedagog och speciallärare finns på respektive skolas webbplats.

Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket (när ett annat språk är modersmålet) och dyslexi.

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse för att kunna avkoda skriftspråket. 

Rättigheter vid dyslexi

Elever med dyslexi ingår i begreppen ”elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Dessa elever har rätt till åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

Specialpedagog, inriktning syn och hörsel samt IF

Den centrala, förvaltningsövergripande, specialpedagogen ger råd och stöd till verksamhetsledning, pedagoger och övrig personal att skapa en fungerande lärandemiljö för barn och elever med syn- eller hörselnedsättning. Specialpedagogen stöttar även personalen kring syn- eller hörselteknisk utrustning och kan bistå verksamheterna i ljudmiljöutvecklingsarbetet. Rektor beslutar när central, förvaltningsövergripande, specialpedagog kontaktas.

Johan Lindmark
Central, förvaltningsövergripande, specialpedagog, inriktning syn och hörsel samt IF
070-678 94 49 EJ TALTELEFON endast SMS
johan.lindmark@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 april 2023