Information om bostadsanpassningsbidraget

Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du kan söka om du behöver anpassa din bostad efter dina behov. Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att ge människor med funktionsnedsättningar en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Ansökan och intyg

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Handläggaren utreder ditt behov och fattar ett beslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222). Du fyller i en ansökan och skickar den till kommunen tillsammans med ett intyg från en arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker behovet av åtgärden. Vid dolda funktionsnedsättningar såsom allergi, överkänslighet samt invärtesmedicinsk sjukdom krävs ett intyg från en läkare. För mindre åtgärder kan kommunen bevilja bidrag utan intyg.

Behöver du hjälp med att fylla i din ansökan kan du kontakta kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer med bestående funktionsnedsättningar, oavsett ålder. Synnedsättning, rörelsehinder och utvecklingsstörning är några exempel på funktionsnedsättningar som kan vara bestående. Åtgärderna som bidraget täcker ska vara nödvändiga med hänsyn till de behov som funktionsnedsättningen medför. Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast till bostadens fasta funktioner, inte till lösa inventarier eller hjälpmedel.

Bidraget ska täcka en skälig kostnad för åtgärderna. Bidrag lämnas inte om bostaden kan anses vara ändamålsenlig utan åtgärden. Bidrag beviljas heller inte för åtgärder som betraktas som normalt bostadsunderhåll och inte heller till tekniska brister i bostaden så som fukt- eller mögelskador.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

Det är du själv som ansvarar över att beställa och betala entreprenören med det bidragsbelopp du blivit beviljad. Det innebär att du äger din bostadsanpassning och att du själv står för reparationer och underhåll av anpassningarna. Undantag görs dock för tekniskt avancerad utrustning, exempelvis hissar, höj- och sänkbar inredning, dörrautomatik och spol- och torkinsatser. För denna kan du få bidrag till reparationer.

Fastighetsägarens medgivande

Viktigt att tänka på är att all anpassning i hyresrätt samt anpassning utanför den egna lägenheten i en bostadsrätt kräver fastighetsägarens medgivande innan anpassningen får utföras.

Hjälp av kommunen

Om du själv inte kan sköta kontakter med de olika parterna och inte har någon anhörig som kan hjälpa till kan du få bistånd från kommunen med olika delar av hanteringen av bidraget. Du skriver då under en fullmakt som gäller mellan dig och kommunens handläggare.

Periodiskt boende

Föräldrar till barn med funktionsnedsättningar, som har gemensam vårdnad men bor på skilda håll, kan i vissa fall få båda bostäderna anpassade. Detta kallas för periodiskt boende.

Fritidshus räknas inte som periodiskt boende.

När du köper eller byter bostad

Om du vill köpa eller byta bostad är möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag begränsad.

När du byter bostad bör du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning och som inte kräver anpassning i någon större omfattning. Ta gärna kontakt med kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag för att få veta mer om vad som gäller vid köp eller byte av bostad.

Om behovet upphör

Om behovet av anpassningen skulle upphöra har fastighetsägare för hyresrätter möjlighet att ansöka om återställningsbidrag. I bostadsrätter finns möjligheten för bostadsrättsföreningen att ansöka om återställningsbidrag för anpassning som genomförts utanför lägenheten.

Bostadsrättsinnehavare som fått anpassning inne i lägenheten samt villaägare får själva bekosta återställning och demontering. Ansökan om återställningsbidrag görs som en separat ansökan vid behov.

Om du får avslag på din ansökan

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med motivering av avslaget. Där står det varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Du kan få hjälp med att överklaga beslutet av handläggaren. Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till handläggaren inom tre veckor från den dagen du fått beslutet. Kommunen kan sedan ändra beslutet till din fördel om ny fakta som styrker din rätt till bidrag har inkommit. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

Du kan läsa mer om bostadsanpassningsbidraget på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad: 23 januari 2020