Att söka hjälp

Är du senior och behöver stöd för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad? Då kan du ansöka om hjälp via kommunens biståndshandläggare.

Att söka hjälp Foto: Fredrik Hjerling

Denna hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Ett biståndsbeslut är behovsprövat och utreds och bedöms av biståndshandläggare.

Detta kan du ansöka om att få hjälp med

  • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Anhörigavlastning vid vård av närstående
  • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Vår personal arbetar genom omtanke, ödmjukhet och engagemang för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Att ansöka om hjälp

Du ansöker på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Om du har syn- eller hörselnedsättning eller behöver tolk så kan vi hjälpa dig med din ansökan. 

Utredning och bedömning

Du får ditt behov utrett och bedömt enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren sammanfattar de inhämtade uppgifterna i en skriftlig utredning, som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Din rätt till självbestämmande och integritet ska enligt lagen respekteras.

Beslut om hjälpinsatser

När utredning och bedömning är klar fattas ett beslut som skickas hem till dig. En kopia av beslutet och utredningen sparas även i din personakt hos kommunen. Detta i syfte att informera dem som kommer att hjälpa dig med de insatser som du fått beviljat.  

Din rätt att påverka

De insatser som är beslutade ska vara anpassade för dig och fungera i din vardag och sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en plan där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan säkras din delaktighet och ditt inflytande över hur dina hjälpinsatser ska utföras.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Senast uppdaterad: 26 november 2019