Att söka hjälp

Att söka hjälp Foto: Fredrik Hjerling

När du som är senior behöver stöd på olika sätt för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad så kan du ansöka om rätt till sådan hjälp.

Denna hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Biståndsbeslut är behovsprövade och utreds och bedöms av en biståndshandläggare.

Detta kan du ansöka om att få hjälp med

  • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Anhörigavlastning vid vård av närstående
  • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Så går det till att ansöka om hjälp

Hjälp och stöd i form av hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, anhörigavlastning samt vård- och omsorgsboende beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare. Du kan ansöka på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Har du särskilda behov och behöver hjälp med ansökan så hjälper vi till med det. Särskilda behov kan exempelvis vara om du har syn- eller hörselnedsättning alternativt är i behov av tolk.

Utredning och bedömning

Du får ditt behov utrett och bedömt enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren sammanfattar de inhämtade uppgifterna i en skriftlig utredning, som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Din rätt till självbestämmande och integritet ska enligt lagen respekteras.

Beslut om hjälpinsatser

När utredning och bedömning är klar fattas ett beslut som skickas hem till dig. Samtidigt sparas en kopia av beslutet och utredningen i din personakt hos kommunen. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas till dem som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade.

Din rätt att påverka

De insatser som är beslutade ska vara anpassade och fungera i din vardag och sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan säkras din delaktighet och ditt inflytande över hur dina hjälpinsatser ska utföras.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du som medborgare får veta vad du kan förvänta dig av kommunens tjänster men också vad du inte kan förvänta dig. Om du upplever att kommunen inte lever upp till tjänstegarantin kan du lämna synpunkter på detta. Tjänstegarantierna är ett sätt för kommunen att arbeta med förbättringar i verksamheterna.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 november 2019