Att söka hjälp – biståndshandläggning

Att söka hjälp Fotograf: Fredrik Hjerling

Kvalitetsdeklarerad tjänst

Du kan behöva hjälp och stöd på olika sätt för att klara ditt dagliga liv och din personliga omvårdnad. Rätten till sådan hjälp regleras i socialtjänstlagen och kallas för bistånd. Det är en kvalitetsdeklarerad tjänst.

Här några exempel på vad du kan få hjälp med

  • Hemtjänst med personlig omvårdnad och service som tvätt, städning och inköp
  • Dagverksamhet
  • Korttidsboende
  • Anhörigavlastning vid vård av närstående
  • Vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg

Genom att visa omtanke, ödmjukhet och engagemang arbetar personalen för att du ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Så går det till att ansöka om hjälp

Hjälp och stöd i form av hemtjänst, dagverksamhet, korttidsboende, anhörigavlastning samt vård- och omsorgsboende beviljas enligt socialtjänstlagen efter bedömning av en biståndshandläggare. Du kan ansöka på följande sätt:

Använd blanketten "Ansökan till insatser enligt Socialtjänstlagen"

Använd dig av äldreförvaltningens Medborgarvy som är en e-tjänst

Du får hjälp av tolk under ansökningsförfarandet om du inte talar eller förstår svenska eller är hörselskadad.

Utredning och bedömning

Du får ditt behov utrett och bedömt enligt gällande lagstiftning. Biståndshandläggaren sammanfattar de inhämtade uppgifterna i en skriftlig utredning, som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina hjälpbehov som ska prövas. I bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du kan få av andra. Din rätt till självbestämmande och integritet ska enligt lagen respekteras.

Beslut om hjälpinsatser

När utredning och bedömning är klar fattas ett beslut enligt socialtjänstlagen som skickas hem till dig. Samtidigt finns en kopia av beslutet och utredningen kvar i din personakt hos kommunen. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas till dem som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade.

Din rätt att påverka

Hur de insatser som är beslutade ska fungera i din vardag ska sammanfattas i en genomförandeplan. Det handlar om att göra en planering, där dina behov och önskemål och din livssituation ska styra. Genom din medverkan tillförsäkras du delaktighet och inflytande över hur din hemtjänst ska utföras.

Vad menas med tjänstegaranti?

En tjänstegaranti innebär att du får veta vad du har rätt till och kan vänta dig av kommunens olika tjänster. Detta ger förhoppningsvis nöjdare medborgare, brukare och medarbetare.

Kontakt för den här sidan: aldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 november 2015