Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisningen 2022

Haninge kommuns årsresultat 2022 var positivt då det landade på ett överskott på 625,9 miljoner kronor, vilket var bättre än budgeterat. Överskottet berodde bland annat på så kallade exploateringsintäkter från kommunens försäljning av mark och på att nämnderna gjorde överskott. Sett ur ett vidare perspektiv var 2022 ett händelserikt år. Pandemin satte sin prägel på början av året och kommunen tog emot många på flykt undan kriget i Ukraina. Kriget påverkade även ekonomin. Haninge fortsatte vara en av de mest snabbväxande kommunerna i landet och hade 97 683 invånare vid årets slut.

Viktiga händelser under året

Pandemin fortsatte under vintern och våren, och i februari invaderade Ryssland Ukraina. Haninge kommun tog emot 290 ukrainare på flykt undan kriget.

Kriget medför ett stort lidande för Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och framtidsutsikterna för svenska kommuner. Inflationen steg och priserna ökade.

Under 2022 ökade antalet invånare till 97 683. Haninge är den 21 största kommunen i landet och hamnar på en sjätte plats bland landets mest snabbväxande kommunen sett till både antal och procent. Som växande kommun behöver Haninge bygga fler förskolor, skolor och äldreboenden.

Positivt resultat

Haninge kommun gjorde ett överskott på 625,9 miljoner kronor. Främsta anledningen till resultatet är exploateringsintäkter från markförsäljning men även att respektive nämnd uppvisade överskott jämfört med budget. Exploateringsintäkterna är av engångskaraktär och används till att täcka kostnader som är kopplade till exploateringen, till exempel för infrastruktur.

Kommunen budgeterade ett årsresultat på 2,9 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. Det faktiska resultatet för året motsvarade 10,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Årsresultatet för hela kommunkoncernen, där de kommunala bolagen ingår, uppgick till 685,9 miljoner kronor.

Skatteintäkterna ökade under 2022. Men i ett ekonomiskt läge som präglas av stigande priser och inflation ökar urholkningen av kommunens intäkter.

Det finns fem finansiella indikatorer som följs upp i årsredovisningen för att säkerställa god ekonomisk hushållning. Indikatorerna är resultatöverskott, nettoöverskott, soliditet, självfinansiering och budgetuppföljning. Alla indikatorerna uppfylldes helt och hållet 2022 förutom budgetuppföljningen som uppfylldes delvis.

Hur kommunen uppfyllt målen för 2022

Av kommunfullmäktiges fem mål 2022 uppfyllde kommunen ett helt och fyra delvis.

Mål 1. I Haninge ska miljö- och klimatarbetet vara i framkant

Kommunen uppfyllde målet helt.

 • Utsläppen av växthusgaser från kommunens resor och transporter minskade med 2 procent jämfört med föregående år.
 • Energianvändningen i kommunens lokaler minskade med 7 procent jämfört med referensåret 2019
 • Energianvändningen i kommunala bostäder minskade med 6 procent jämfört med året innan.

Mål 2. I Haninge ska tillväxten ske på ett hållbart sätt

Målet uppfylldes delvis.

 • Samhällsbyggnadsprojekten fortsätter vilket gör det möjligt med fler bostäder i strategiska lägen i enlighet med översiktsplanen för kommunen.
 • Nöjd-kund-index, NKI, för företag uppvisade ett positivt resultat på över 70 för kommunen inom samtliga myndighetsområden.
 • Trenden är att den öppna arbetslösheten minskar men Haninge ligger högre än snittet för kommuner och riket.

Mål 3. I Haninge ska medborgarna vara trygga oavsett skede i livet

Kommunen uppfyllde målet delvis.

 • Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete har förstärkts på såväl kort som lång sikt.
 • Flera aktiviteter har bidragit till att skapa tryggare miljöer för barn, unga och familjer. Arbetet grundar sig bland annat på forskning och beprövade metoder ur ett långsiktigt perspektiv.
 • Ett ökat samarbete inom koncernen och samverkan med andra aktörer har bidragit till positiva effekter för trivsel och trygghet.

Mål 4. Haninge ska erbjuda en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar i livet

Kommunen uppfyllde målet delvis.

 • Andelen elever i årskurs 9 som blev behöriga till gymnasiets yrkesprogram minskade 2022 jämfört med tidigare år.
 • Andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år uppfyllde årets målsättning, trots de utmaningar som pandemin medförde.
 • En ökad andel av de invånare som lämnade etableringsuppdraget har börjat arbeta eller studera efteråt.

Mål 5. I Haninge ska ett attraktivt kultur- och fritidsutbud finnas

Kommunen uppfyllde målet delvis.

 • Andelen elever som upplever att det är en god tillgång till kultur- respektive idrottsaktiviteter har inte uppnått målvärdena. Men resultatet bedöms som godkänt utifrån pandemins stora påverkan på verksamheten.
 • Covid-19-pandemin blev startskottet för en digital ut­vecklingsresa samtidigt som de fysiska format som funnits sedan tidigare vidareutvecklats.

Så här användes dina skattepengar

Så här fördelar sig en hundralapp som en invånare har betalat i skatt till kommunen 2022. 

24,81 kr Grundskola
14,45 kr Vård och omsorg för äldre
11,89 kr Förskoleverksamhet
10,34 kr Verksamhet för funktionshindrade
  8,63 kr Gymnasium
  8,35 kr Miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
  7,04 kr Sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
  5,32 kr Övrig verksamhet
  3,83 kr Bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
  1,75 kr Försörjningsstöd
  1,47 kr Vuxenutbildning
  1,11 kr Räddningstjänst och skydd
  0,94 kr Arbetsmarknadsåtgärder 

Så här får kommunen sina pengar

77,3% Skatteintäkter och generella statsbidrag
7,5%   Statsbidrag och övriga bidrag
6,0%   Taxor och avgifter
4,5%   Exploatering
1,5%   Hyror och arrende
0,4%   Finansiella intäkter 
0,2%   Försäljning av verksamhet och entreprenad
0,2%   Försäljningsmedel
0,1%   Övriga intäkter

Senast uppdaterad: 12 september 2023