Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Årsredovisningen 2021 visar på hög tillväxt och goda framtidsutsikter

Haninge kommun redovisade ett positivt resultat på 623,2 miljoner kronor 2021. Överskottet berodde bland annat på försäljning av mark och ökade skatteintäkter. Kommunen har genom åren byggt upp en god ekonomi vilket är en viktig förutsättning när Haninge ska gå från förort till stad och växa på ett hållbart sätt. Året i övrigt präglades av pandemin som påverkade verksamheterna i hög grad. Kommunen lyckades ändå avverka flera steg mot visionen om ett godare liv för medborgarna trots de omständigheter som rådde.

Haninge kommunhus med rosa magnolia i förgrunden Haninge kommunhus Foto: Johan Gustafsson

Haninge kommuns resultat på 623,2 miljoner kronor 2021 var 490,2 miljoner kronor bättre än budgeterat. Överskottet beror framför allt på fyra huvudorsaker: dels exploateringsintäkter för markförsäljning, dels ökade skatteintäkter för 2021, dels minskade omkostnader för verksamheter som tvingats ställa om under pandemin samt statsbidrag för merkostnader specifikt kopplade till pandemin. De exploateringsintäkter för markförsäljning, som står för den största delen av överskottet, är låsta till kostnader kopplade till exploateringen.

Haninge är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner. En god ekonomi i balans är en förutsättning för att investeringar i fler arbetstillfällen, utbildning, bostäder och kommunal service. Kommunens starka tillväxt innebär ett positivt läge för framtiden, och Haninges utveckling från förort till stad.

Pandemin satte sin prägel

Pandemin påverkade mycket de kommunala verksamheterna även detta år. Kommunen hanterade situationen utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner och kunde snabbt prioritera om resurser. En av de största utmaningarna var att säkra bemanningen. Kommunen fick förändra arbetssätt och ställa om delar av verksamheten genom att exempelvis nyttja digitaliseringens alla möjligheter och genomföra verksamhet, som undervisning, delvis på distans samt ordna utomhusaktiviteter. I vissa fall behövde man stänga verksamheter. Vaccinkrav infördes vid nyanställningar för att öka tryggheten för de medborgare som kom i kontakt med kommunen och för medarbetarna.

På väg mot ett godare liv i Haninge

Kommunens vision är ett gott liv för medborgarna i Haninge. För att nå visionen arbetar kommunen för att skapa ett ekologiskt och hållbart samhälle där medborgarna upplever fördelar med att bo, växa upp, utbilda sig och åldras. Kommunfullmäktige har formulerat fem mål för att förverkliga visionen. Nedan redovisas exempel på vad kommunen åstadkommit inom de olika målen.

Växthusgaserna minskade från resor och transporter

Kommunen uppnådde sitt mål om ett klimat- och miljöarbete i framkant. Bland annat minskade utsläppet av växthusgaser från kommunens resor och transporter med 24 procent 2021 jämfört med 2020 och med 70 procent jämfört med 2019. Energianvändningen minskade i kommunala lokaler och bostäder.

Framgångsrika jobbsatsningar

Kommunens mål om hållbar tillväxt uppnåddes delvis. Satsningar på att få fler personer med funktionsvariationer, långtidsarbetslösa och unga vuxna i arbete ledde till att 51 procent av dessa grupper fick arbete eller studerade efter insatserna. De lokala jobbspåren, ett samarbete med Arbetsförmedlingen och företag, blev en framgång och rekordmånga ungdomar fick chansen till feriepraktik då praktiken även infördes på höstlovet.

Den öppna arbetslösheten var 8 procent i oktober 2021 vilket är 1,1 procent lägre jämfört med året innan men något högre än genomsnittet i länet. Kommunens kostnader för försörjningsstöd blev lägre än budgeterat.

Nöjd-kund-index för företagare uppvisade det högsta resultatet någonsin för Haninge, 76 av 100. Haninge har ett högt index jämfört med riket.

Antalet bygglovsansökningar ökade med 27 procent jämfört med 2020 men kommunen klarade handläggningstiderna på grund av fler rådgivningsinsatser.

Insatser grundat på forskning gav ökad trygghet

Kommunen uppfyllde delvis målet om att medborgarna ska vara trygga oavsett skede i livet. Andelen anmälda brott om skadegörelse ökade mellan 2019 och 2020 men viss statistik och resultatet från kommunens insatser under året kan komma att påverka brottsstatistiken för 2021 positivt. Klart är att ungdomsrånen minskade med 21 procent 2021.

En rad trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser genomfördes, som föräldraskapsstöd, trygghetsvandringar, fler väktare och kameror på strategiska platser. Kommunen har prioriterat insatser där forskning visat att de kan öka tryggheten på sikt och flera av dessa insatser har redan gett resultat. Trygghetsmätningar i olika åldersgrupper har också visat på ett bättre eller likvärdiga resultat jämfört med tidigare trygghetsmätningar. En framgångsfaktor för det samlade arbetet har varit en utvecklad samordning med myndigheter och föreningar.

Äldreomsorgen satsade på personalkontinuitet och kompetensutveckling men även på välfärdsteknik 2021 för att kunna erbjuda en god omsorg för målgrupperna.

Rekordmånga behöriga till gymnasiet

Målet om en innovativ skola med höga förväntningar som skapar konkurrensfördelar uppfylldes. Trots pandemin uppgick andelen behöriga elever till gymnasiet till 88,5 procent vilket är den högsta siffran på 20 år. Kommunen har sedan 2018 en högre andel behöriga än riket. Även meritvärdet ökade. När det gäller gymnasiet tog 52, 5 procent av eleverna ut sin examen inom tre år, vilket var en viss ökning jämfört med de två senaste åren. Framgångarna kan ses som tecken på den strategiska verksamhetsutveckling kommunen arbetat med på området under senare år

Uppsökande kulturarrangemang ett framgångskoncept

Pandemin medförde begränsningar för kultur- och fritidsutbudet. Målet om ett attraktivt kultur- och fritidsutbud uppnåddes delvis. Kommunen satsade på utomhusaktiviteter, som pop-up-kultur och ”Sommar i Rudan”, vilket blev populärt hos medborgarna. En slutsats är att utåtriktade och uppsökande kulturarrangemang är ett framgångskoncept för att nå fler publikgrupper, det bidrar till en demokratisering av kulturutbudet. Fritidsutbudet växte med nya utegym, boulebanor och streetbasketplaner.

Senast uppdaterad: 12 september 2023