Om gränsinventering

Sverige är indelat i fastigheter. Dessa har tillkommit under de sista århundradena och genom olika åtgärder.

Fastighetsregistret är Sveriges register över fastighetsindelningen, där finns bland annat information över ägare, byggnader, adresser, rättigheter och samfälligheter.

Till fastighetsregistret hör även den digitala registerkartan. Den har ingen rättsverkan, det är förrättningsakten med tillhörande förrättningskarta som har det. Registerkartan visar bland annat fastighetsindelningen, rättigheter och gemensamhetsanläggningar.

Registerkartans redovisning av gränser har olika kvalitet, en del fastigheter, framförallt på landsbygden, kan vara intolkade från gamla kartor och kan därför ligga 10-tals meter fel i registerkartan jämfört mot förrättningskartan och gränsmarkeringarna. Därför pågår ett arbete för att förbättra registerkartan så att den stämmer så bra det går med gällande förrättningshandlingar. Denna förbättring görs ofta i samband med annat pågående arbete, till exempel vid kommande detaljplaner, nybyggnadskartor eller lantmäteriförrättningar.

För att förbättra registerkartan i ett område behöver vi leta och mäta in de gränsmarkeringar som hittas. Därefter beräknas/transformeras gränspunkterna för att bättre passa de gällande förrättningshandlingarna och förrättningskartan. Detta leder till alla allahanda kartprodukter får bättre kvalitet på gränserna och att de då stämmer bättre mot gällande förrättningskarta.

Pågående projekt med gränsutredningar:

Karta som visar var du kan hämta markeringsbandKarta som visar var du kan hämta markeringsbandFoto: Haninge kommun

Kontaktuppgifter för frågor om mätning

stadsbyggnad@haninge.se

Servicetelefon:
08-606 75 20, knappval 1

Ordinarie telefontider:
Måndag 10-11
Tisdag 13-14
Onsdag 10-11
Torsdag 10-11

Senast uppdaterad: 30 september 2021