Haninge kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

2020 års kulturstipendiater är nu utsedda

Södertörns brass tilldelas Haninge kommuns meritstipendium på
40 000 kr - för att kunna utveckla sin fina elevverksamhet.

Simon Nzinga får Haninge kommuns ungdomsstipendium på 10 000 kr för fortsatt musikalisk utveckling och musikproduktion.

Camila Manuelsdotter Pino tilldelas Haninge kommuns arbetsstipendium på 10 000 kr för den konstnärliga research hon ämnar göra i förhållande till den rådande situationen i Chile. 

Vem kan söka stipendiet?

Information om ansökningsprocessen för 2021 publiceras här under våren.

Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge, eller har särskild anknytning till kommunen.

Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och demokratinämnden kan fördela stipendiesumman i sin helhet till en stipendiemottagare i en stipendieform eller fördela stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer till flera mottagare. Personer med anställning inom Haninge kommun kan ej tilldelas stipendier. 

Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

Vad händer efter du skickat in ansökan?

Din ansökan bereds av en arbetsgrupp inom Haninge kultur. Beslut om vem/vilka som tilldelas stipendium fattas av kultur- och demokratinämnden. Stipendiaterna offentliggörs i pressmeddelande och på hemsidan.

Kommunens kulturstipendium finns i följande former:

Meritstipendium

kan delas ut till person eller grupp som har gjort förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka berikar kommunens kulturliv. Meritstipendium utdelas med stöd av till nämnden ställda förslag. Meritstipendium kan ej sökas.

Arbetsstipendium

kan delas ut till verksamma kulturarbetare i syfte att bidra till enskild persons eller grupps möjligheter att fortsätta förkovras och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Stipendiet fördelas med hänsyn till konstnärliga kvaliteter, verksamhetens omfattning och ekonomiska behov.

Ungdomsstipendium

kan delas ut till unga, lovande personer under 25 år med avsikt att uppmuntra till fortsatt arbete inom ovan nämnda områden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 januari 2021