Haninge kommuns kulturstipendium 2020

Kulturstipendiet syftar till att stimulera kommunens kulturella liv och uppmuntra och stödja kulturellt verksamma personer i kommunen. Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

Ansökningstiden för Haninge kommuns kulturstipendium 2019 har gått ut

Håll utkik på den här sidan när ansökningsprocessen för 2020 drar igång.

Samtliga insända handlingar kommer att finnas hos kultur- och fritidsförvaltningen så länge arbetsprocessen pågår och fram till att ärendet är avslutat. Därefter kommer de utsedda stipendiaternas handlingar att bevaras och arkiveras. Handlingar från övriga sökanden kommer att gallras. Även en förteckning med personnamn på samtliga sökanden kommer att bevaras och arkiveras

Vem kan söka stipendiet?

Stipendiet delas i första hand ut till enskilda personer som är bosatta eller verksamma i Haninge, eller har särskild anknytning till kommunen.

Stipendiet kan också delas ut till lokalt verksamma grupper och organisationer. Stipendiesumman är totalt 60 000 kronor och är skattefri. Kultur- och demokratinämnden kan fördela stipendiesumman i sin helhet till en stipendiemottagare i en stipendieform eller fördela stipendiesumman mellan två eller tre stipendieformer till flera mottagare.

Stipendierna riktar sig till personer och grupper som är verksamma inom skilda konstnärliga områden såsom konst, musik, sång, litteratur, teater, foto, film, video, dans, konsthantverk samt verksamheter inom kulturmiljö- och hembygdsvård.

Vad händer efter du skickat in ansökan?

Din ansökan bereds av en arbetsgrupp inom Haninge kultur. Beslut om vem/vilka som tilldelas stipendium fattas av kultur- och demokratinämnden. Stipendiaterna offentliggörs i pressmeddelande och på hemsidan.

Kommunens kulturstipendium finns i följande former:

Meritstipendium

kan delas ut till person eller grupp som har gjort förtjänstfulla insatser inom det kulturella området vilka berikar kommunens kulturliv. Meritstipendium utdelas med stöd av till nämnden ställda förslag. Meritstipendium kan ej sökas.

Arbetsstipendium

kan delas ut till verksamma kulturarbetare i syfte att bidra till enskild persons eller grupps möjligheter att fortsätta förkovras och utvecklas inom sitt verksamhetsområde. Stipendiet fördelas med hänsyn till konstnärliga kvaliteter, verksamhetens omfattning och ekonomiska behov.

Ungdomsstipendium

kan delas ut till unga, lovande personer under 25 år med avsikt att uppmuntra till fortsatt arbete inom ovan nämnda områden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 12 juni 2019