Kulturpolitiskt program

I Haninge kommun är alla välkomna. Det gäller också kulturlivet. Kultur för alla kulturer är vårt motto. I vårt kulturpolitiska program kan du ta reda på vilka mål och strategier som vi arbetar med i kulturpolitiken. Ett reviderat kulturpolitiskt program antogs i kommunfullmäktige i maj 2021. Här kan du läsa delar av det reviderade programmet. Hela det reviderade programmet kommer att publiceras på denna sida så snart som möjligt.

Kvinna som sjunger i en mikrofon framför en lila bakgrund. Foto: Magnus Wegler

Framtidsbild av kulturen i Haninge år 2025

Haninge är kontrasternas kommun där kraften i mångfalden tas tillvara. Här förenas skärgårdens glesbygd med fastlandets tätorter. Här möts olika språk och traditioner. Här knyts samtid och historia samman.

Kulturen genomsyrar vardagslivet och samhällets alla områden. Den är tillgänglig, nära och inkluderande. Haninges kulturella resurser är väl kända av medborgare och besökare och används flitigt och på nya sätt.

Människors kreativitet och lust att uppleva och vara medskapare av kulturen främjas och tas tillvara. Kommunen bjuder in, överlåter ansvar till och samverkar med aktörer inom kulturliv, civilsamhälle och näringsliv.

Kultur utgör en hållbar drivkraft i utvecklingen av den regionala stadskärnan. Haninges kulturliv skapar förutsättningar för att ingå i sammanhang utanför kommunens gränser och bidrar till att stärka våra internationella relationer.
Haninge har ett stolt, mångsidigt och utmanande kulturliv. I Haninge inkluderar vi med bredd och avancerar med spets.

Kulturpolitiska mål och strategier

Mål 1-3: Samhällspolitisk dimension – Kulturen som drivande i samhällsutvecklingen

Den samhällspolitiska dimensionen utgår från en syn på kultur som drivande i samhällsutvecklingen. Attraktiva miljöer och ett rikt utbud av kultur, attraktioner och upplevelser är förutsättningar för en framgångsrik plats. Här agerar många tillsammans för att skapa ett bättre samhälle att bo och verka i för medborgare, besökare och företagare. Samtliga kommunala nämnder och bolag är berörda. 

 • Mål 1: Fler möjligheter för människor att mötas spontant och arrangerat ska skapas.
  Strategi
  : Tillgängliggör och rusta fler platser för fysiska och digitala kulturmöten samt utveckla kulturformat och innehåll i ett växande Haninge.
 • Mål 2: Haninge ska vara en attraktiv etableringsort för företag inom kulturella och kreativa näringar. 
  Strategi: Haninge kommun ska verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar inom kulturella och kreativa näringar. 
 • Mål 3: Haninges stora naturintresse ska tas tillvara. 
  Strategi: Skapa kulturaktiviteter där utomhusmiljöer används som en resurs. 

Mål 4-6: Kulturpolitisk dimension – Civilsamhället och människan 

Den kulturpolitiska dimensionen handlar om medborgares och besökares möjligheter att tillägna sig, utveckla och skapa konst och kultur i Haninge. Här ingår till exempel civilsamhället och fria kulturaktörer. Arbetet utförs huvudsakligen inom kultur- och demokratinämndens ansvarsområde och handlar såväl om resursfördelning som att skapa förutsättningar för innovativa kulturyttringar och tillvaratagande av samtidens strömningar. Andra centrala aktörer är nämnder med ansvar för barn och unga inom
förskola, och skola samt äldre.

 • Mål 4: Haninges kulturliv ska präglas av hög delaktighet och mångfald. 
  Strategi: Skapa förutsättningar för alla invånare att uppleva och skapa kultur samt att kunna påverka och vara medskapare av kulturutbudet. 
 • Mål 5: Kulturens roll i ett kunskapsintensivt samhälle ska stärkas. 
  Strategi: Genomför kulturaktiviteter för att främja bildning, medie- och informationskunnighet och demokratisk delaktighet. Stöd och samarbeta med civilsamhället och kulturinstitutioner där kultur, bildning, demokrati och ett livslångt lärande är i fokus. 
 • Mål 6: Alla barn och unga ska ha rätt att uppleva och utöva konst och kultur. 
  Strategi: Stärk och utveckla arenor och former för stöd och för ungas möjlighet att uppleva och skapa konst och kultur genom samverkan med kulturliv, förskola och skola samt civilsamhälle. 

Mål 7-9: Konstpolitisk dimension – Professionella konstlivet och kulturarbetare 

Den konstpolitiska dimensionen fokuserar på konstnärliga uttryck som en viktig drivkraft för kreativitet. För att konsten ska bli en utmanande och dynamisk kraft krävs förutsättningar för konstnärer att kunna verka och bo i Haninge. I dimensionen ingår även kulturarvsfrågor. Ansvaret för kommunens konstpolitik ligger hos kultur- och demokratinämnden.

 • Mål 7: Konstnärliga uttryck ska ges utrymme i hela Haninge. 
  Strategi: Sprid professionella konst- och kulturuttryck i ett växande Haninge. 
 • Mål 8: Det ska vara möjligt att bo och verka som konstnär i Haninge. 
  Strategi: Skapa förutsättningar för kulturskapare att bedriva professionell verksamhet samt ta tillvara deras kompetens. 
 • Mål 9: Haninges kulturarv ska bevaras och användas på nya sätt. 
  Strategi: Haninges kulturmiljöer ska i enlighet med kulturmiljöprogrammet bevaras, användas och utvecklas som gemensam resurs för en attraktiv livsmiljö, och som en källa till kunskap, bildning och upplevelser. 

Kontakt

Elisabeth Åström
Kultur- och biblioteksstrateg
08-606 80 59
elisabeth.astrom@haninge.se

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021