Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ansök om schakttillstånd och trafikanordningsplan

För gräv- och schaktarbeten på kommunens gator, vägar och gång- och cykelbanor krävs ett schakttillstånd och en godkänd trafikanordningsplan innan arbetet påbörjas. Här kan du läsa om regler för arbeten i Haninge kommun, gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt avgifter.

Asfaltsgrop Foto: MostPhotos

Observera att ansökan ska komma in till oss senast tre veckor innan det planerade arbetet påbörjas. Vid mycket stora arbeten är handläggningstiden längre, eftersom akuta reparationsåtgärder prioriteras.

Förberedelser innan du kan ansöka

 • Generellt krävs en ritning och ett tillstånd per schakt. Du ska tidsätta varje schakt med start- och slutangivelse.
 • Trafikanordningar, arbetspunkter-/sträckor och schakter ska synas på ritningen.
 • Du måste redovisa trafiklösningar och tillgänglighet för alla motor-, gång- och cykeltrafikanter på ritningen.
 • Du behöver nyttjanderättsavtal eller övergripande markavtal för att kunna utföra schakter på kommunens mark.
 • Du måste ha en ansvarsförsäkring.
 • Om du behöver förlänga schakttillståndet ska du ansöka om detta i god tid innan tillståndet går ut.

Hur du ansöker

För att kunna ansöka om schakttillstånd eller trafikanordningsplaner behöver du registrera dig som användare i vår e-tjänst för detta. Efter registreringen kommer du att kunna hantera både nya och befintliga ärenden.

Registrera dig i vår e-tjänst Isy Case


Regler för arbeten i Haninge kommun, gällande schakttillstånd och trafikanordningsplaner

Det är viktigt att informera allmänheten vid grävningsarbeten. Information på plats skall alltid finnas vid all slags schakt, med uppgifter om arbetets art, entreprenör samt när arbetet beräknas vara klart.

Vid alla typer av arbeten och aktiviteter på kommunens mark som kan medföra störningar eller risker för trafikanter, krävs en godkänd Trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet påbörjas. Om arbetet också innefattar schaktarbeten skall ett beviljat schakttillstånd bifogas.

Det krävs synnerligen goda skäl för ett godkännande av att nyttja kommunal gatumark för upplag eller utökat arbetsområde för byggnationer på fastighetsmark. Ansökan om tillstånd att nyttja allmän platsmark, görs hos Polisen.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats (polisen.se)

Det kan ta upp till tre veckor att få Schakttillstånd respektive Trafikanordningsplan beviljad, från det att vi har fått in en komplett ansökan i e-tjänsten Isy Case. Det är därför viktigt att ansökan är komplett från början för kortare handläggningstid.

Schakttillstånd och Trafikanordningsplan skall alltid finnas på arbetsplatsen

Den som sökt någon av dessa, har skyldighet att vidta de åtgärder som behövs för att allmänheten inte skall utsättas för olägenheter i form av damm, spill eller dålig lukt.

Samtliga inom arbetsområdet skall alltid bära personlig skyddsutrustning.

Schakttillstånd

Innan schakttillstånd söks, skall anmälan göras till Ledningskollen.se, för kontroll av ledningar i mark. Underlag för belysningsanläggning söks hos belysningsansvarig på kommunen.

www.ledningskollen.se

Varje schaktarbete ska tidsättas med start och slutdatum. Behöver arbetet förlängas, skall detta ansökas om i Isy Case, innan tillståndet går ut.

Vid större schakter, kanske flera i ett större område, delas dessa upp i etapper med max 5 delar per tillstånd. Varje etapp måste förbesiktigas innan nästa etapp kan påbörjas och samtliga slutbesiktigas per tillstånd.

Sökande svarar för underhåll tills slutbesiktning skett.

Vinterskållor, asfalteringar som görs under vinterhalvåret, skall fräsas om och ny beläggning läggas. Detta skall vara färdigställt 30 juni påföljande år.

I schakttillståndet ingår endast det område som direkt härrör till schaktarbetet, inte övriga etableringsytor.

Endast direkt ledningsbrott är orsak till akut grävning och anmälan på detta skall göras inom 3 dagar från start av schakt.

Trafikanordningsplan

Syftet med en TA-plan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar, som ska finnas och behövs för att säker trafikmiljö. Utmärkningsansvarig eller annan anmäld ansvarig skall alltid gå att nå under dygnets alla timmar, om något skulle inträffa med trafikanordningen. Trafikanordningar, placering av arbetet i karta, sträckor skall tydligt märkas ut på ritningen. Trafiklösningar för motor- och gång och cykeltrafikanter skall redovisas.

Om trafikavstängningarna ej är utförda enligt anvisningarna har kommunen rätt att avbryta arbetet, om bristen är av akut karaktär.

Avgifter för dessa tillstånd

För ett schakttillstånd debiterar Haninge kommun 3 000 kr för 7 dagar och sedan 85 kr per dag löpande till det datum som ärendet sätts i Återställt, exklusive moms.

För en trafikanordningsplan debiteras 1 500kr för 7 dagar och sedan 85 kr per dag, löpande till det datum som ärendet sätts i Avslutat, exklusive moms.

I samband med att entreprenör ansöker om trafikanordningsplan samt schakttillstånd, godkänner denna även Haninge kommuns regler för vite.

Grunder för anmärkningar och viten

Grunder för anmärkningar och vite i Haninge kommun är fastställda utav kommunfullmäktige. Dessa gäller från 1 juli 2019.

Kommunen utfärdar vite och anmärkningar vid åsidosatta regler i samband med arbeten i Haninge kommun. Bristerna delas in i tre kategorier, akut, mindre allvarlig samt brist och debiteras därefter. Alla vite är exklusive moms.

Haninge kommuns kontrollant kommer att följa den framtagna checklistan, för dokumentation av kontrollen. Se dokumentet Checklista: Grunder för anmärkningar och viten.

Kontakt

Park och teknik

Telefonnummer: 08 - 606 53 00

Måndag-Torsdag 9-12 och 13-15. Fredagar 9-12.

stadsbyggnad@haninge.se

 

Typ av brist med tillhörande vite

Tillstånd

 • Om schaktarbete utförts eller arbetet startats utan godkänd ansökan: 15 000 kr
 • Om arbete utförts eller har startats utan godkänd trafikanordningsplan: 20 000 kr
 • Om ingen tidsförlängning är sökt och tiden har gått åt: 5 000 kr

Trafiksäkerhet

 • Om grundläggande avstängning inte är utförd eller inte följer godkänd TA-plan: 20 000 kr
 • Om trafiksäkerheten riskeras och det är farligt att ta sig fram i trafikzonen, kan kommunens handläggare stoppa arbetet och även utdela vite: 15 000 kr
 • Om fordon eller maskiner som används i arbetet, där det klart och tydligt framgår av TA-planen att dessa ska rymmas innanför den fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen kan kommunens handläggare även stoppa arbetet: 5 000 kr
 • Vid tillfälliga störningar t ex inget motlägg/fasning mot kantstöd eller körplåtar, bristande snöröjning eller halkbekämpning. Arbete på gator där arbetsbegränsning råder under högtrafik: 5 000 kr

Skyltning

 • Om grundläggande skyltning i godkänd TA-plan saknas ute i fält: 10 000 kr
 • Om informationsskylt om ledningsägare eller byggherre med ansvarig kontaktperson saknas: 5 000 kr
 • Om enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga, beroende på detalj: 3 000 kr

Personal och arbetsområde

 • Om arbetsområdet inte har någon utmärkningsansvarig eller annan utnämnd person på plats: 5 000 kr
 • Om personer saknar personlig skyddsutrustning eller brist på personlig skyddsutrustning förekommer. Denna vite är personlig: 3 000 kr
 • Om personal inte kan uppvisa utbildningsbevis eller saknar godkänd utbildning eller visar tydlig avsaknad av kompetens, kan kommunens handläggare även stoppa arbetet: 3 000 kr
 • Om personal inte medverkar till att anmärkningarna på plats åtgärdas vid begäran kan kommunens handläggare även stoppa arbetet: 3 000 kr

Återställning

 • Om återställning (tillfällig eller permanent) av beläggning efter schaktarbeten i belagd yta inte har skett innan ytan öppnas upp för allmän trafik, oavsett trafikslag: 10 000 kr
 • Vinterskållor eller tillfälliga beläggningar som ej är åtgärdade innan 30 juni påföljande år: 5 000 kr
 • Om återställning ej skett trots varningar, kan Haninge kommun återställa ytan på entreprenörens bekostnad.
 • När tillfällig återställning eller avetablering är bristfällig eller när arbetsplatsen har kvarlämnat skyltmaterial, som inte längre är aktuell för arbetsplatsen: 10 000 kr

Flera vite kan tas ut i samma arbetsområde, om kontrollanten finner flera felaktigheter utspridda över arbetsområdet. Viten faktureras efter varje anmärkningstillfälle. Om vite har fakturerats och anmärkningar kvarstår, kommer vite att faktureras igen tills anmärkningarna åtgärdats.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023