Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Snöröjning & halkbekämpning

Här kan du läsa om när gator och vägar snöröjs, vilka vägar som prioriteras, hantering av snövallar och var du kan hämta ut sand och salt för halkbekämpning.

Gul snöplog Snöröjning och halkbekämpning. Foto: Olof Holdar

Hur och när snöröjs gator och vägar?

Det är stadsbyggnadsförvaltningens park- och teknikavdelning som ansvarar för all snöröjning och halkbekämpning av kommunala gator och vägar inom Haninge tätort. Utanför tätorten delar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter på ansvaret.

Här kan du se vilka vägar som Haninge kommun hanterar respektive vilka vägar som Trafikverket eller vägsamfälligheter har ansvar för att underhålla;

Ansvar underhåll vägar

Huvudvägar med busstrafik och anslutande gångvägar snöröjs normalt vid fem centimeters snödjup eller vid avslutat snöfall. Halkbekämpning utförs alltid i samband med plogning.

Vid normalt snöfall tar det cirka 12-14 timmar innan alla gator är plogade och sandade efter avslutat snöfall. Vi inleder insatser på flera platser i kommunen, men har inte kapacitet att vara precis överallt samtidigt.

Följ våra plogbilar

När vi påbörjar arbetet kan det också styras av väderprognosen och hur länge det beräknas snöa. Vid plogning kan parkerade bilar bli inplogade och behöva skottas fram av bilägaren. 

Vilka vägar prioriteras?

Kommunen prioriterar enligt följande ordning:

 1. Större trafikleder och vägar
 2. Gång- och cykelbanor
 3. Villagator

Bortforsling av snö

Bortforsling eller röjning av sikt/isrivning från gator görs vid behov. När kommunen river bort is följer en traktor med för att rensa avfarterna från is. Variationer i temperatur, snömängd och när på dygnet snön faller påverkar detta arbete.

Snövallar

Som fastighetsägare måste du räkna med att själv bryta igenom vallen vid din infart. Vårt främsta mål är att hålla vägar, gång- och cykelbanor fria från snö och halka. 

Vad kan jag som Haningebo göra vid snöfall?

 • Var beredd på vinterväglag. Även om vi halkbekämpar med maximala resurser kan det fortfarande vara halt.
 • Släpp fram snöröjningsfordonen.
 • Anpassa hastigheten till trafiken och förhållandena på vägen.
 • Respektera tidsreglerade parkeringsförbud och bestämmelser om datumparkering.
 • Röj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
 • Skotta och sanda så att brevbäraren kan ta sig fram.
 • Placera soptunnan så att den inte försvårar snöröjning.
 • Du som fastighetsägare behöver ta hand om din egen snö på din fastighet. Snön får inte läggas ute i gatan. 
 • Klipp buskar, träd och häckar som växer ut. Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.

Vad gör jag om skador uppstår?

Om det uppstår en skada av att upplogade snömassor pressar sönder till exempel ett staket, så är väghållaren normalt inte ersättningsskyldig. Du som fastighetsägare ansvarar för att ditt staket, om det är uppsatt vid tomtgränsen, är så pass starkt att det klarar de påfrestningar som snöröjningen innebär. 

Står ditt träd eller staket, din mur eller brevlåda på kommunens mark får du inte ersättning om skador uppkommer vid exempelvis snöröjning.

En skadeanmälan leder sällan till ersättning

Kommunen vill betona att de allra flesta skadeärenden inte leder till att skadestånd betalas ut. Det är upp till den skadelidande att visa att kommunens, eller dess entreprenörer, har orsakat skadan genom vårdslöshet eller uppsåt. Att en skada har uppstått innebär därför inte att kommunen blir skadeståndsskyldig och att ersättning utbetalas. Ett tips är att kontakta ditt eget försäkringsbolag med din skadeanmälan.

Om en skada uppstår, skicka en skriftlig anmälan till:

Haninge Kommun
Rudsjöterrassen 2
136 81 Haninge

eller mejla till: haningekommun@haninge.se

I skadeanspråket skall följande uppgifter finnas med:

 • När skadan / olyckan inträffade
 • Vart det hände
 • Hur det gick till
 • Vilken ersättning man yrkar på
 • Varför man yrkar på denna ersättning
 • Varför man anser att kommunen är ansvarig
 • Bifoga kvitton, bilder med mera

Efter mottagen anmälan kommer ansvariga kontakta dig i samband med att utredning pågår av ditt ärende.

Halkbekämpning 

I Haninge kommun används salt, sandningssand samt stenflis, så kallat halkstopp. Salt används i regel bara på bussvägar och större uppsamlingsvägar. I vissa fall sandar och saltar kommunen under pågående snöfall för att kunna erbjuda kommuninvånarna framkomlighet i avvaktan på snöröjning. För fjärde året i rad sopsaltar vi det regionala cykelstråket samt de större motorstråken.

Sopsaltning av cykelbanor 

För att underlätta för att fler ska kunna vintercykla arbetar vi med att kontinuerligt utöka antalet cykelvägar som sopsaltas. Sopsaltning är en sorts teknik där cykelbanan först sopas för att sedan saltas med en speciell saltlösning. Saltlösningen förhindrar att cykelbanan fryser och bildar is och därför behöver inte cykelbanan grusas. Ambitionen är att öka andelen cykelvägar som sopsaltas allt eftersom, för att göra det ännu mer cykelvänligt och tryggt att cykla samt för att öka andelen hållbara resor.

Idag sopsaltas samtliga cykelvägar i vårt regionala cykelstråk, i kartan kan du se vilka vägar det handlar om. 

Kartbild över sopsaltade regionala cykelstråkKartbild över sopsaltade regionala cykelstråkFoto: Haninge kommun

Hämta sand och salt

Halkolyckor är kostsamma för individen och samhället. Du kan därför kostnadsfritt hämta sand och salt med egen hink även under våra öppettider. Välkommen till park- och teknikavdelningen på Anläggarvägen 6 i Handen.

Våra öppettider är:

 • måndag–torsdag klockan 07.00–15.30
 • fredag klockan 07.00–13.00

Du kan också ringa park- och teknikavdelningens kundtjänst på telefon
08–6065300, så får du mer information om vilka platser du kan hämta sand på. 

Sophämtning och snöröjning

 • Vänta om möjligt med att ställa ut ditt sopkärl tills klockan 06.00 på hämtdagen.
 • Ta in kärlet så snart soporna blivit hämtade.
 • Tänk på var sopkärlet placeras så att det inte står onödigt långt ut. Ofta går det bra att ställa kärlet i grindöppningen.
 • Sopkärl får inte placeras så att det hindrar snöröjning och halkbekämpning.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024