Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Här kan du ta del Fyrklöverns plan mot diskriminering och kränkande behandling för läsåret 2023-2024

Ur Läroplan för förskolan – Lpfö-98, Förskolans värdegrund och uppdrag: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.

Grundsyn och målsättning

 • Dagbarnvårdaren ansvarar aktivt för att främja barnens lika rättigheter.
 • Alla individer har lika värde oavsett kön, religion, etniskt ursprung och ras, sexuell läggning och funktionshinder.
 • Dagbarnvårdaren ska även motverka all annan kränkande behandling.
 • Alla barn ska känna sig trygga och aldrig utsättas för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.
 • Inget barn ska känna sig utsatt av andra i gruppen och inget barn ska få ta plats på andras bekostnad.

Kränkningar kan vara

 • fysiska (ex. slag, knuffar)
 • verbala (ex. hot, förolämpningar)
 • psykosociala (ex. utfrysning, ryktesspridning, miner, blickar, suckar)
 • text- och bildförmedlade (ex. klotter, brev, e-post, sms, mms)

 Förebygga och förändra

 • Personalen ska vara goda förebilder och visa respekt för varandra och barnen.
 • Ofta prata om känslor t.ex. vid samlingen.
 • Använda sagor och berättelser för att få barnen att känna empati.
 • Bygga upp en positiv självbild genom uppmuntran och beröm.
 • Arbeta med social kompetens dvs. konfliktlösning, samtal om hur man är mot varandra, vad man får
  säga mm.
 • Samtala med föräldrar om vilka regler och rutiner man har i familjedaghemmet.
 • Dagbarnvårdaren reflekterar kring klimatet i gruppen.

Åtgärder

 • Dagbarnvårdaren tar tag i eventuella problem direkt när det uppstår.
 • Agera/reagera på det man hör och ser genom att reda ut alla bråk och kränkningar.
 • Samtala med barnen om det som hänt på deras nivå beroende på ålder och mognad.
 • Var lyhörd och gå till grunden med det som hänt. Var vaksam på att inte något barn utpekas som syndabock. Det är nästan alltid två parter i en konflikt.
 • Få det utsatta barnet och den eller de som kränker att göra positiva saker tillsammans.
 • Föräldrarna kontaktas, både till det barnet som blir utsatt och den som utsätter.
 • Dagbarnvårdaren dokumenterar händelser och de åtgärder man bestämt

Uppföljning

Familjedaghemmen i Fyrklövern ska utvärdera och diskutera likabehandling regelbundet, senast augusti 2024.

Barn har rätt att vara sig själva, utan att bli orättvist eller illa behandlade

Alla förskolor och familjedaghem ska därför förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Förskolan ska varje år upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Barn på förskolan ska vara involverade i detta arbete.

Likabehandlingsarbetet ska ske med barnens delaktighet. Det är lagstadgat och handlar om barnens rättigheter. Likabehandlingsarbetet ska utgå från de behov som finns i den enskilda verksamheten. Genom att involvera barnen får Dbv vetskap om hur barnen upplever sin situation i familjedaghemmet. Dbv kan genom barnen få kännedom om händelser i familjedaghemmet som av barnen upplevts som orättvisa eller kränkande. Vi pratar mycket om trygghet och visa känslor.

Planerade åtgärder under läsåret 2023-2024

Arbetet med konflikthantering har påbörjats bra och en grund har skapats men vi insåg att vi valt ett stort mål när det gäller konflikthantering och har valt att bryta ner det till mindre mål. Vi vill fortsätta att fördjupa arbetet med vår utemiljö för att förebygga och kunna vara nära tillhands vid konfliktsituationer som kan leda till kränkningar. Vi använder oss av ”Tio små böcker” i en samlingsbox med kompissagor som handlar om Kanin och Igelkott. Varje saga tar upp en speciell sak. En liten kompisbok handlar om hur det är att vara en bra kompis.

Mål:

Att dagbarnvårdarna ökar sin medvetenhet kring sin placering vid utevistelsen för att öka delaktigheten med barnen och för att förebygga konflikter. 

 • Barnen kan sätta personliga gränser, kan säga nej, känner till stopphanden och använder den.
 • Barnen lyssnar och respekterar varandra.
 • Barnen upplever att Dbv är delaktig i barnens lärprocesser vid utevistelsen.
 • Arbetslaget medvetet placerar sig på olika områden i parken och det finns planerade aktiviteter. Utemiljön erbjuder valmöjligheter till lek.
 • Ingen blir lämnad utanför leken och barnen kan vara i olika grupper. Man måste inte vara med om man inte vill.

Aktiviteter för att nå målet:

 • Stopphanden används som en symbol i många olika sammanhang, vi tränar barnen med språk, kroppsspråk och tonfall.
 • Vi ger barnen möjligheter att skapa nya kontakter i olika former av lekgrupper.
 • Anpassa utemiljön så att det minskar konflikterna.
 • Vi gör olika stationer så att det finns många valmöjligheter.
 • Pedagogerna stöttar och handleder barnen i olika konfliktsituationer
 • Tema ”Kompis”.

Senast uppdaterad: 7 juli 2023