Trygghet

Här kan du läsa mer om kommunen arbete med trygghets- och brottförebyggande arbete. Alla som bor, verkar och vistas I Haninge ska känna sig trygga. Trygghetsarbetet leds, samordnas och utvecklas genom enheten för trygghet och säkerhet.

Barn i Brandbergen Barn i Brandbergen Foto: Johan Gustafsson

Trygghet är ett begrepp som kan ha olika betydelser för olika personer. Haninge kommun har utarbetat en definition av begreppet trygghet. Detta för att kunna arbeta med trygghetsfrågor på ett likvärdigt sätt.

Trygghet definieras enligt följande:

Trygghet är individens subjektiva känsla av hur den faktiska risken upplevs.

  • Den upplevda tryggheten utgår från individens subjektiva upplevelse och mående.
  • Den faktiska tryggheten handlar om säkerhet och faktiska risker.

Trygghetsarbete

Haninges trygghetsarbete ska präglas av ett systematiskt arbete för att värna om individerna faktiska och upplevda trygghet. Ett trygghetsarbete som skapar tillit till samhället och varandra.

Haninge kommun har också utarbetat en definition för begreppet förebyggande arbete.

Förebyggande arbete defineras enligt följande:

Avser att förhindra en känd problematik. Här är en förutsättning att det finns kunskap om den aktuella lokala situationen genom kartläggningar, informationsutbyte, analyser och insatser. Gäller för de som bor, vistas och verkar i kommunen.

Främjande arbete:

Främjande arbete pågår alltid i ordinarie linjeverksamhet utan att något särskilt har hänt, för att stärka och bibehålla välbefinnande och trygghet. Handlar om jämställdhet, solidaritet, människors lika värde, individens frihet och integritet och människolivets okränkbarhet. Bidra till utveckling och öka den totala livskvalitén och vänder sig till en bred målgrupp. 

Våldsbejakande extremism

Stöd vid frågor som rör våldsbejakande extremism. Med våldsbejakande extremism menas rörelser och ideologier som förespråkar våld för att nå sina ideologiska mål. 

På nationell nivå samarbetar flera myndigheter. Sedan första januari 2018 finns Centrum mot våldsbejakande extremism (CVE) som är det nationella organet för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Här kan du läsa mer om vårt arbete samt finna kontaktuppgifter

Kontakt

Enheten för trygghet och säkerhet
Växel 08-606 70 00
trygghetochsakerhet@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 juni 2022