Mål och resultat

Kommunens verksamheter och service ska ha hög kvalitet och utvecklas i dialog med invånarna. Haninge ska också präglas av en långsiktigt ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Mål och budget

Fullmäktige har beslutat om ett antal övergripande mål med indikatorer som är kopplade till varje mål.

Målen följs upp tre gånger årligen och indikatorerna ger en hänvisning om målet är på väg att uppfyllas eller inte.

Styrmodellen förenklar

Haninge kommun arbetar efter en modell som heter styrmodellen. Den ger en överblick över resultat och kvalitet. Styrmodellen förenklar också för politiker och tjänstemän att styra och följa upp arbetet.

Det ska finnas en röd tråd från fullmäktiges vision ner till den enskilde tjänstemannens arbete. Vägen delas upp i följande nivåer:

  1. Kommunfullmäktiges vision och övergripande mål.
  2. Nämndernas strategier.
  3. Förvaltningarnas åtaganden.
  4. Avdelningens eller enhetens aktiviteter som genomförs på avdelnings- eller enhetsnivå.

Kommunens styrdokument

Kommunen har många styrdokument, planer och program, policys, strategier med mera. Styrdokumenten kan se olika ut i sitt innehåll, struktur och utseende.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 juni 2019