Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 14 september 2020

Tid:
 Måndagen den 14 september kl. 16.00
Plats:
Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Ärenden som ska behandlas

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige
Möte: 2020-09-14
Anslås: 2020-09-16 avseende § 141-143
Nedtas: 2020-10-08 avseende § 141-143

Kommunstyrelsen
Möte: 2020-08-31
Anslås: 2020-09-10 avseende § 146–165 och 168–170
Nedtas: 2020-10-02 avseende § 146–165 och 168–170

Möte: 2020-08-31
Anslås: 2020-09-02 avseende § 166 och 167
Nedtas: 2020-09-25 avseende § 166 och 167

Grund- och förskolenämnden
Inget aktuellt möte. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Inget aktuellt möte. 

Idrotts- och fritidsnämnden
Inget aktuellt möte. 

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott
Möte: 2020-09-09
Anslås: 2020-09-16
Nedtas: 2020-10-08

Kultur- och demokratinämnden
Inget aktuellt möte. 

Kultur- och demokratinämndens arbetsutskott
Möte: 2020-09-08
Anslås: 2020-09-16
Nedtas: 2020-10-08

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Möte: 2020-09-08
Anslås: 2020-09-18
Nedtas: 2020-10-09

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetsutskott
IMöte: 2020-08-25
Anslås: 2020-09-04
Nedtas: 2020-09-25

Socialnämnden
Möte: 2020-09-15
Anslås: 2020-09-18 avseende § 96-107
Nedtas: 2020-10-09 avseende § 96-107

Möte: 2020-09-15
Anslås: 2020-09-16 avseende § 108-112
Nedtas: 2020-10-08 avseende § 108-112

Socialnämndens individutskott
Möte: 2020-09-15
Anslås: 2020-09-16
Nedtas: 2020-10-08

Möte: 2020-09-01
Anslås: 2020-09-02
Nedtas: 2020-09-23

Socialnämndens arbetsutskott
Möte: 2020-09-01
Anslås: 2020-09-03
Nedtas: 2020-09-25

Stadsbyggnadsnämnden
Inget aktuellt möte. 

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott
Möte:2020-09-09
Anslås: 2020-09-17
Nedtas:2020-10-09

Möte: 2020-08-26
Anslås: 2020-09-03
Nedtas: 2020-09-25

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott
Möte: 2020-09-09
Anslås: 2020-09-17
Nedtas: 2020-10-09

Södertörns upphandlingsnämnd
Inget aktuellt möte. 

Södertörns överförmyndarnämnd
Möte: 2020-08-26
Anslås: 2020-08-28
Nedtas: 2020-09-21

Valnämnden
Inget aktuellt möte.

Äldrenämnden
Möte: 2020-09-16
Anslås: 2020-09-18 § 54-68
Nedtas: 2020-10-09 § 54-68

Äldrenämndens arbetsutskott
Möte: 2020-09-02
Anslås: 2020-09-04
Nedtas: 2020-09-25

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Kommunfullmäktige har 2020-06-08, § 98, fastställt reviderade lokala ordningsföreskrifter för torghandel att gälla från och med 2020-07-01. Därmed upphör nu gällande föreskrifter för torghandel att gälla. Protokollet för de beslutade föreskrifterna har justerats.
____________________
Datum för anslags uppsättande: 2020-06-18
Datum för anslags nedtagande: 2020-07-10

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Kungörelse lantmäterimyndigheten

Kungörelse Vatten- och avloppsavdelningen

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.  

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Beslut som fattats av utskott anslås både i utskottets protokoll och i nämndens protokoll efter att beslutet anmälts till nämnden. Överklagandetiden för dessa beslut räknas från det att utskottets protokoll anslås. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2020