Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

Nedanstående kommunala förbund som kommunen är medlem i, har egna anslagstavlor.

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Möte: 2018-04-16
Anslås: 2018-04-18, avseende § 67-69 (omedelbar justering)
Nedtas: 2018-05-10

Kommunstyrelsen

Möte: 2018-03-26
Anslås:  2018-04-05, avseende § 43-65, 67-69
Nedtas: 2018-04-27

Grund- och förskolenämnden

Möte: 2018-03-28
Anslås: 2018-04-06
Nedtas: 2018-05-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Möte: 2018-03-27
Anslås: 2018-04-05
Nedtas: 2018-04-30

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott

Möte: 2018-04-11
Anslås: 2018-04-18
Nedtas: 2018-05-11

Socialnämnden

Socialnämndens individutskott

Möte: 2018-04-04
Anslås: 2018-04-05
Nedtas: 2018-04-27

Möte: 2018-04-10
Anslås: 2018-04-13
Nedtas: 2018-05-04

Möte: 2018-04-12
Anslås: 2018-04-13
Nedtas: 2018-05-04

Möte: 2018-04-10
Anslås: 2018-04-17
Nedtas: 2018-05-09

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott

Möte: 2018-04-04
Anslås: 2018-04-13
Nedtas: 2018-05-04

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott

Möte: 2018-04-04
Anslås: 2018-04-13
Nedtas: 2018-05-04

Valnämnden
Möte: 2018-04-17
Anslås: 2018-04-19, avseende § 13 (omedelbar justering)
Nedtas: 2018-05-26

Södertörns upphandlingsnämnd

Inget aktuellt möte

Södertörns överförmyndarnämnd 

Möte: 2018-04-05
Anslås: 2018-04-09
Nedtas: 2018-05-02

Äldrenämnden

Möte: 2018-03-28
Anslås: 2018-04-05
Nedtas: 2018-04-30

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Möte: 2018-03-21
Anslås: 2018-04-04
Nedtas: 2018-05-02

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

 

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet. 

 

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 10 april 2018