Anslagstavla

Haninge kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Även kommunens föreskrifter och övriga handlingar som kommunen enligt lag är skyldig att kungöra ska anslås på den kommunala anslagstavlan.

Nedanstående kommunala förbund som kommunen är medlem i, har egna anslagstavlor.

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 5 november 2018

Tid:
 Måndagen den 5 november kl. 16.00 
Plats:
Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Ärenden som ska behandlas

Anslag av justerade protokoll

Kommunfullmäktige

Möte: 2018-10-08
Anslås: 2018-10-10 avseende § 161, 162 och 163
Nedtas: 2018-11-01

Möte: 2018-10-08
Anslås: 2018-10-18 avseende § 150-160 och 164-167
Nedtas: 2018-11-09

Kommunstyrelsen
Möte: 2018-09-24
Anslås: 2018-10-04
Nedtas: 2018-11-04

Grund- och förskolenämnden 
Möte: 2018-09-19
Anslås: 2019-10-01 avseende § 70 – 77, § 80 – 85
Nedtas: 2018-10-29 avseende

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Inget aktuellt möte.

Kultur- och fritidsnämnden

Inget aktuellt möte.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 

Möte: 2018-10-10
Anslås: 2018-10-17
Nedtas: 2018-11-09

Socialnämnden 
Inget aktuellt möte.

Socialnämndens individutskott 

Möte: 2018-10-09
Anslås: 2018-10-11
Nedtas: 2018-11-02

Socialnämndens arbetsutskott

Inget aktuellt möte.

Stadsbyggnadsnämnden

Inget aktuellt möte.

Stadsbyggnadsnämndens plan- och byggutskott

Möte: 2018-10-03
Anslås: 2018-10-11
Nedtas: 2018-11-02

Stadsbyggnadsnämndens trafik- och arbetsutskott 

Möte: 2018-10-03
Anslås: 2018-10-11
Nedtas: 2018-11-02

Valnämnden

Möte: 2018-09-12
Anslås: 2018-09-24
Nedtas: 2018-10-24

Södertörns upphandlingsnämnd 

Möte: 2018-09-25
Anslås: 2018-10-12
Nedtas: 2018-11-02

Södertörns överförmyndarnämnd 

Möte: 2018-09-27
Anslås: 2018-10-01
Nedtas: 2018-10-23

Äldrenämnden

Möte: 2018-09-26
Anslås: 2018-10-04
Nedtas: 2018-10-25

Äldrenämndens arbetsutskott 

Inget aktuellt möte.

Protokollen finns tillgängliga hos respektive nämnds kansli och hos kommunstyrelsens kansli för protokoll avseende kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Samordningsförbundet Östra Södertörn

Kungörelse av kommunala föreskrifter

Här kungörs de föreskrifter som kommunen beslutar om.
Samtliga gällande föreskrifter

Kungörelser enligt plan- och bygglagen

Kungörelse lantmäterimyndigheten

Kungörelse av flyttade fordon

Om du vill överklaga ett beslut

 

Det finns två sätt att överklaga beslut fattade av en kommun. Det kan göras genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, beroende på vilken typ av beslut det handlar om.

Förvaltningsbesvär

Beslut i ärenden som handläggs med stöd av speciallagar kan överklagas enligt förvaltningslagens regler. Den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot har rätt att få kommunens beslut prövat av domstol. Exempel på kommunala beslut som kan överklagas på detta sätt är bygglov och socialt bistånd. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till beslutande organ i kommunen inom tre veckor från de att du tagit del av beslutet.  

Laglighetsprövning (tidigare kallat kommunalbesvär)

Som kommunmedlem kan du överklaga ett beslut när du tycker att kommunen har överskridit sina befogenheter eller fattat ett beslut som går emot gällande regler för hur beslut ska fattas. Om du vill överklaga ett beslut behöver du göra det skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Överklagandet ska ges in till Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats. Beslut som fattats av utskott anslås både i utskottets protokoll och i nämndens protokoll efter att beslutet anmälts till nämnden. Överklagandetiden för dessa beslut räknas från det att utskottets protokoll anslås. Om ditt överklagande bifalls, upphävs kommunens beslut i helhet då domstolen inte kan ändra beslutet. Se vidare på förvaltningsrättens hemsida som är länkad till i högerspalten.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 september 2018