Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Självfall eller tryckavlopp (LTA)

Skillnader mellan konventionellt VA-system och LTA-system

Ett konventionellt ledningssystem för vatten och spillavlopp bygger på att ledningarna läggs på frostfritt djup (cirka 2 meter) och att spillavloppsledningarna är självfallssystem. Fördelen med ett konventionellt system är lägre driftkostnader för ledningarna och viss funktion även vid längre strömavbrott. Nackdelarna är de höga anläggningskostnaderna.

Ett LTA-system bygger på att ledningarna förläggs grunt (0,8-1,0 meters djup) och förses med isolering och frostskydd. På varje fastighet installeras en LTA-pumpanläggning som placeras lättåtkomligt, t ex vid fastighetens infart. Energikostnaden uppgår till ca 100 kr/år. Någon regelbunden tillsyn erfordras inte. Driftstatistik visar på en serviceåtgärd (stor eller liten) inom en 15–20-årsperiod.

Fördelen med ett LTA-system är att systemet inte är beroende av markens lutning, man får inte så djupa och breda ledningsgravar som för ett konventionellt system, där avloppsvattnet avförs med självfall. Detta medför kortare genomförandetid, minskad risk för skador och inte minst en lägre anläggningskostnad.

Metoden är bäst lämpad i kuperade områden med befintlig bebyggelse, där det är smala vägar. Nackdelarna är vid långa strömavbrott, eftersom LTA-pumpenheten kräver elenergi.

Allmänt om LTA-anläggningen

Huvudmannen, kommunen, väljer typ av va-system. Ett LTA-system uppfyller VA-lagens krav.

LTA-enheten tillhör fastighetens VA-installation och placeras på tomtmark utan någon form av servitut, ledningsrätt eller dylikt och med kostnadsfri tillgänglighet för kommunens drift, underhåll och förnyelse.

Förbindelsepunktens läge är på sedvanligt sätt, dvs vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Fastighetsägare svarar för installation, drift, underhåll och förnyelse av självfallsledning från byggnad till LTA-enheten samt för tryckavlopps-ledning från LTA-enheten till förbindelsepunkten.

LTA-enheten placeras så att kommunens och fastighetsägares önskemål uppfylls. Kommunens önskemål om åtkomlighet och god arbetsmiljö bör dock tillgodoses.

Kommunen svarar för inköp och leverans samt drift (med undantag av energikostnaden, som fastighetsägare svarar för), underhåll och förnyelse av LTA-enheten. Fastighetsägaren svarar för installation av LTA-anläggningen. Med installation menas fördjupning av schakt för LTA-enheten, anslutning av framdragna servisledningar samt anordnande av elledningar för drift av pump och automatik (larm) jämte anslutning av dessa ledningar till fastighetens el-central.

Elförsörjningen ansluts till 3-fas 10 A trög över två separata säkringsgrupper, en för pumpmotor och en för larm vid hög vattennivå. Larmet placeras inomhus väl synligt. El-central ska vara placerad ovan mark i medföljande skåp.

Kommunen vill inte att man stänger av elförsörjningen till LTA-pumpenheten, som kommunen ansvarar för, av flera skäl. Det finns alltid en risk att det läcker in grundvatten i spillvattenledningen från bostadshuset till pumpenheten. Om man stänger av elförsörjningen till pumpenheten finns risk för översvämning och pumpen skadas, vilket medför kostnader som fastighetsägaren får betala.

Värmekabeln i isolerlådan från pumpenheten till förbindelsepunkten

Kommunen rekommenderar inte att man stänger av elförsörjningen till värmekabeln i isolerlådan, från pumpenheten till förbindelsepunkten. Om pumpen behöver starta måste vattnet kunna pumpas iväg i ledningen från pumpenheten till förbindelsepunkten. Om ledningen är förlagd i en isolerlåda, där värmekabeln inte är på, så finns det en risk vid kalla vintrar att ledningen är frusen. Pumpen kommer då att försöka pumpa iväg vattnet tills den går sönder, vilket medför kostnader som fastighetsägaren få betala.

Skötsel

VA-avdelningen sköter, underhåller och förnyar LTA-pumpen under förutsättning att larm finns inkopplat och fungerar. Det får ej heller tillföras föremål som kan skada pumpen. Fastighetsägaren skyddar ledningar och pumpenhet från frysning (isolerar luckan).

Fastighetsägaren står för kostnaderna när reparation behövs för att pumpen satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet. Även om servisledningen fryser, t.ex. om ledningar inte är ordentligt isolerade på fastighetsägarens del av servisen.

Tänk på att:

 • Endast bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, s.k spillvatten, får ledas till pumpstationen. Regn- och dräneringsvatten får inte tillföras.
 • Pumpstationen ska vara installerad så att det går att ta sig fram obehindrat med pumpkärra mellan farbar väg och LTA-enhet.
 • Det ska vara minst 1,5 m fritt runt LTA-enheten.
 • För att inte ytvatten ska rinna över kanten behöver marken luta svagt ut från enheten men inte mer än 1 %.
 • Vid skador på föremål inom 1,5 m runt pumpen tar vi inget ansvar.
 • Pumpen ska alltid vara lättillgänglig.
 • Vid fel på pumpanläggningen vintertid, skotta och sanda när det behövs.

Tips:

Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper innan du diskar och släng det i soporna. Det förhindrar igensättning av pump och ledningar.

Häll den använda frityroljan i till exempel en plastflaska eller mjölkkartong och kasta i soporna

Spola aldrig ner fasta föremål som våtservetter, bindor, blöjor, kläder, trasor, tops, kondomer med mera i avloppet.

Grus är särskilt skadligt för pumpen. Skölj därför inte av skor och annat så gruset hamnar i avloppet.

För att ansluta

Förutsättningar:

 • Bygglov ska vara klart
 • Förbindelsepunkten redovisad
 • Anslutningsavgift betald

Tillvägagångssätt:

 • Skriv ut och skicka in beställning på LTA-enhet
 • Skriv ut avtal, i 2 ex och skriv under. Skicka båda avtalen till
  Haninge kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen, Vatten och avlopp
  136 81 Haninge
 • VA-avdelningen kontaktar fastighetsägaren efter det att beställning och påskrivet avtal kommit in till oss.

Senast uppdaterad: 26 juni 2024