Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Avloppsrening för företag

Avloppsvatten från industrier får inte skilja sig från avloppsvatten från hushåll. Om ditt företag har farliga ämnen i vattnet måste det renas innan det kommer till reningsverket. Allmänt gäller att avloppsvattnet ska vara behandlingsbart och det får inte skada ledningsnätet.

Haninge kommuns lokala regler för

 

Riktlinjer för mottagande av industriellt avloppsvatten

I reglerna och riktlinjerna finns krav på bland annat:

 • Bilvårdsanläggningar
 • Bryggerier och läskedryckstillverkning
 • Energianläggningar
 • Färgindustri och måleriföretag
 • Laboratorier
 • Tandvårdsanläggningar
 • Sjukhus
 • Livsmedelsverksamhet

Kom ihåg att verksamheter som kan medföra utsläpp på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön klassas som miljöfarlig verksamhet. En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Detta hanteras av Södertörns Miljö- och hälsovårdsförbund (SMOHF).

Fettavskiljare

Fett i avloppet är ett allt större problem i Haninge och hela Sverige. Du som äger en fastighet med en restaurang, ett café eller annan livsmedelslokal måste se till att fettavskiljare finns installerad. Orsaken till problemen är utsläpp från bland annat pizzerior, gatukök, andra restauranger eller andra typer av livsmedelslokaler.

Hur fungerar fettavskiljaren?

Avskiljaren fungerar enligt den gravimetriska principen, det vill säga att fett som är lättare än vatten flyter upp till ytan och slam som är tungt sjunker till botten. När det har samlats mycket fett och slam i avskiljaren måste den tömmas och rengöras. Annars luktar det illa och det stelnade fettet blir svårt att få bort. Fettavskiljaren kan dessutom sluta att fungera om den inte töms och rengörs regelbundet, och då kommer fett ut i ledningsnätet.

Det är viktigt att fettavskiljaren är rätt dimensionerad. Vattnet måste hinna kylas av till högst 35°C och stanna upp så att fettet kan lösas ur vattnet och flyta upp. I en för liten avskiljare spolas fettet rakt igenom om för mycket och för varmt diskvatten kommer på en gång.

Vilka behöver fettavskiljare?

Högre halter än 50 mg avskiljbart fett/liter får inte tillföras avloppsledningssystemet. Verksamheter med endast diskning överskrider i regel 50 mg fett/liter. Det innebär att alla verksamheter som tillverkar eller hanterar livsmedel måste ha fettavskiljare. Verksamheter som kan krävas ha fettavskiljare är allt från bagerier, caféer, matsalar, gatukök, rökerier, livsmedelsbutiker och restauranger.

Riktlinjer för fettavskiljaren

Fettavskiljaren ska vara typgodkänd enligt Europanorm 1825 (EN 1825). Normen är uppdelad i två avdelningar. EN 1825-1 behandlar själva konstruktionen medan EN 1825-2 reglerar dimensionering, installation drift och underhåll.

Fettavskiljaren ska vara av rätt dimension
Dimensioneringen av fettavskiljare beror på verksamhetens storlek, men också på vilken utrustning som finns i köket. Exempelvis kräver en diskmaskin större avskiljare än om det bara finns en diskho. Även temperaturen på vattnet spelar in. EN 1825 anger hur dimensioneringen ska ske. Ofta kan man få hjälp med dimensioneringen av fettavskiljaren från leverantörerna.

Fettavskiljaren måste vara installerad enligt EN 1825-2
Installationen måste göras av en fackman som har kunskap om normen i detalj. Här nedan ser du delar av de krav som ställs på installationen och som kan vara bra att känna till inför installationen.

 • Kökets avlopp eller avlopp där det hanteras livsmedel ska anslutas till en fettavskiljare innan avloppsvattnet går ut på ledningsnätet. Bland annat ska diskhon, diskmaskinen och kökets golvbrunnar vara anslutna.
 • Fekalieförorenat avloppsvatten (dvs. toaletter), regnvatten eller avloppsvatten som innehåller mineraliska oljor, lösningsmedel eller mineraliska fetter får inte anslutas till fettavskiljaren.
 • Fettavskiljaren ska placeras så nära utsläppspunkterna som möjligt, dock inte i samma utrymmen där man hanterar livsmedel. Den ska vara lättåtkomlig för tömning och service. Av praktiska skäl bör därför fettavskiljaren vara placerad utomhus.
 • På båda sidor om avskiljaren ska det finnas spolbrunnar, de ska minst ha dimensionen 200mm i diameter.
 • Fettavskiljare med inlopp rakt uppifrån är inte tillåtna
 • Rörledningar ska ha erforderlig ventilation
 • Nyinstallation av mindre avskiljare avsedda för utrymme under diskbänk är inte godkända

Installation av fettavskiljare
Anmäl detta till bygglovsenheten och bifoga handling som utvisar typ av avskiljare och placering. En detaljritning ska visa läge och installation. Det ska tydligt gå att utläsa vilka ledningar som är kopplade till fettavskiljaren. När installationen är klar ska den besiktigas.

Teckna abonnemang för tömning
När fettavskiljaren är installerad anmäler du abonnemang för tömning. Tömning  av fettavskiljare för verksamheter med hushållsavfall eller hushållsliknande avfall samt verksamheter med servering får endast utföras av kommunens utsedda entreprenör, SRV återvinning, i enlighet Renhållningsordningens bestämmelser.

SRV kundservice

Senast uppdaterad: 10 september 2020