Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Nolltolerans mot övergrepp och trakasserier i Haninges skolor

SVT har i ett flertal reportage granskat Haninge kommuns bristande hantering av uppgifter om misstänkta övergrepp och kränkningar mot barn på Båtsmansskolan och Brandbergsskolan mellan åren 2005 och 2016. Den före detta idrottslärare som reportagen handlar om, köptes ut av dåvarande skolledning och en polisanmälan gjordes inte, trots ett flertal vittnesmål från elever, föräldrar och medarbetare.

– Jag ser oerhört allvarligt på de uppgifter som framkommit i SVT:s viktiga granskning. Den dåvarande skolledningens hantering av den före detta idrottsläraren är både obegriplig och oacceptabel. Kommunen svek de barn som utsattes under alldeles för många år, och jag beklagar djupt att de inte blev lyssnade på. Vi har nolltolerans mot kränkningar och övergrepp på Haninges skolor, och det finns tydliga rutiner för att kunna agera snabbt och kraftfullt vid minsta misstanke om brott, säger Tommie Söderström, tf utbildningsdirektör, Haninge kommun.

Skolan har ett ansvar att förebygga och åtgärda kränkande behandling och sexuella trakasserier. Skollagen innehåller ett absolut förbud för personal att kränka barn och elever. Kränkande behandling är ett vitt begrepp som innefattar både brottsliga gärningar och beteenden som, utan att vara brottsliga likafullt kränker ett barns eller en elevs värdighet. Medarbetare på en skola som får kännedom om att en elev kan vara utsatt för kränkande behandling har anmälningsskyldighet till rektor. Och rektor är i sin tur skyldig att utreda och i förekommande fall åtgärda händelsen, enligt delegationsordning i Haninge kommun. Rektor är ytterst ansvarig för elevernas trygghet och säkerhet i skolan. Motsvarande regler gäller för sexuella trakasserier. Utöver det är personalen på skolan skyldig att anmäla till socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa – till exempel vid misstanke om sexuella övergrepp i skolan.

Medarbetare som uppvisar ett olämpligt beteende, men som inte är direkt eller uppenbart fel, ska ha klargörande samtal med sin närmaste chef för att tydligt ta upp vad som är okej och inte. Dessa samtal ska dokumenteras och skrivas under av både chef och medarbetare. Om beteendet trots detta inte förbättras ska varning utdelas, och i förlängningen kan det vara aktuellt med arbetsrättsliga åtgärder som till exempel avsked. Vid misstanke om brott ska medarbetare stängas av omedelbart.

Utbildningsförvaltningen tog 2018 fram rutiner för att förebygga, anmäla, utreda och åtgärda kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Under de senaste åren har utbildningsförvaltningens jurister genomfört regelbundna genomgångar med rektorer på samtliga skolor och förskolor i kommunen om gällande regler och rutiner. Utöver det finns en digital utbildning som är till för alla medarbetare i skolan.

Tidigare elever på Båtsmansskolan och Brandbergsskolan kan vända sig till Haninge kommun för rådgivning och stöd på: centralelevhalsa@haninge.se

För övriga frågor och synpunkter om granskningen och Haninge kommuns arbete för en trygg och säker skola, kontakta: utbildningsforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2024