Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Har du betalat rätt barnomsorgsavgift?

Haninge kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är en rättvise- och trygghetsfråga och alla familjer ska behandlas lika.

Under 2024 går vi igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades 2022. De som har betalat för mycket får pengar tillbaka och de som har betalat för lite får en faktura att betala.

Vad innebär en avgiftskontroll?

Vid avgiftskontrollen tittar vi på hur mycket barnomsorgsavgift du har betalat under det aktuella året. Det jämförs med vad du borde ha betalat om du anmält en månadsinkomst motsvarande den taxerade årsinkomsten, delat med tolv. Vi tar också hänsyn till om du i efterhand betalat eller fått tillbaka avgifter på grund av en omräkning i samråd med en handläggare på Haninge kommun.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Ansvar att meddela rätt inkomst

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Barnomsorgstaxan grundas på hushållets totala inkomst före skatt oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Om rutan för maxtaxa har kryssats i omfattas du inte av avgiftskontrollen och ingen omräkning kommer då att ske gentemot Skatteverket.

Du kan själv ändra din inkomst via vår e-tjänst

Räkna ut din barnomsorgsavgift

Mer om avgifter för barnomsorg

Frågor och svar om retroaktiv avgiftskontroll

Varför genomför ni den här kontrollen?

Alla ska betala rätt barnomsorgsavgift. Det är en rättvisefråga att alla familjer ska behandlas lika.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda kommer att få en faktura.

Om skillnaden är mindre än 600 kronor för hela året behöver du inte betala något. Du får inte heller tillbaka pengar om beloppet är mindre än 600 kronor.

När får jag min faktura?

Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturorna skickas ut successivt under 2024. Kontrollen genomförs utifrån räkningsmottagarens födelsemånad. Du kommer ha 60 dagar på dig att betala fakturan. 

Hur räknas rätt avgift ut?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt skatteverkets register delas med 12. Kommunen får då få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift du lämnat och som är registrerad hos Haninge kommun.

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Politikerna i grund- och förskolenämnden i Haninge kommun har beslutat att denna kontroll ska genomföras en gång per år från och med år 2017.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

Ja, har hushållet betalat för mycket barnomsorgsavgift för aktuellt kontrollår kommer vi att återbetala. Besked kommer innan årsskiftet 2024/2025.

Vi har separerat, vem av oss ska i så fall betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2022 så har båda ansvar för att fakturan betalas. Fakturan kommer att skickas till den som var räkningsmottagare 2022 och avgiften baseras på hushållets sammanlagda inkomst under det året.

Beslut om tillämpning av taxa för förskola och fritidshem kan inte överklagas. Det beror på att det är vad som kallas för ett verkställighetsbeslut.

Det innebär att det är ett beslut där handläggaren har att följa (verkställa) ett fastställt regelverk och det inte finns utrymme att göra egna bedömningar. Det ses som en del av det löpande arbetet.

Varför kontrollerar ni så långt bakåt i tiden som 2022?

Vi har inte tillgång till Skatteverkets uppgifter tidigare. Deras uppgifter bygger på vad du deklarerade i maj 2022. Det tar sedan tid innan den slutliga taxeringen är klar hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. (Familjeförhållande = personer med gemensamt hushåll. Makar/sammanboende oavsett om barnen är gemensamma eller inte).

Jag kan inte betala min faktura, vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan på en gång går det ansöka om anstånd eller en avbetalningsplan. Kontakta ekonomiavdelningen på Haninge kommun genom att skicka epost till kundfaktura@haninge.se

Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att få svar om uträkning?

När du önskar en detaljerad uträkning av fakturan vill vi ha in det skriftligen. Skicka det till: avgiftskontroll@haninge.se. Därefter gör vi en utredning och skickar hem ett svar till dig.

Hur snabbt ska jag betala om jag betalat för lite avgift?

Information om förfallodag finns på fakturan. Du kommer ha 60 dagar på dig att betala fakturan. 

Vad har jag gjort för fel om jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att du inte lämnat aktuella inkomstuppgifter på Haninge kommuns hemsida via e-tjänster alternativt via blankett. 

En annan vanlig orsak till att det blir fel är att man inte räknat med allt som är skattepliktigt i månadsinkomsten.

Många räkningsmottagare har inte angett sina familjeförhållanden enligt de regler vi har. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till ditt barn.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnomsorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Föräldrapenning / sjukpenning/sjukersättning
 • Arbetslöshetsersättning / KAS / aktivitetsersättning / aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 • Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 • Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 • Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 • Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 • Skattepliktig livränta
 • Inkomst beskattad i utlandet
 • Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas inte exempelvis studiestöd, försörjningsstöd, bidrag (exempelvis barnbidrag), introduktionsersättning för flyktingar, ersättning enligt lagen om bistånd till asylsökande med mera.

Senast uppdaterad: 16 januari 2024