Separation, skilsmässa och vårdnad av barn

I en skilsmässa eller separation är det viktigt att föräldrar planerar och beslutar om barnens boende och umgänge. Det kan behövas hjälp att fundera på vad som blir bäst för barnen.

En kvinna sitter i en soffa med en kopp i handen Foto: Mostphotos

Socialtjänstens familjerättsenhet arbetar med frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, adoption och fastställande av faderskap/föräldraskap.

För rådgivning kontakta familjerätten på telefontiderna 13.00–14.30 måndag till torsdag, via kommunens växel 08-606 70 00.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Det är en möjlighet för er som föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Handlar er konflikt om er vuxenrelation snarare än om er föräldrarelation hänvisas till familjerådgivningen.

För att få tid för samarbetssamtal behöver ni föräldrar kontakta oss båda två.

Så här går det till:

  • Vi inleder samtalet med att träffa er föräldrar i varsitt enskilt samtal.
  • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss.
  • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen bygger på frivillighet och kräver engagemang från er båda föräldrar. Samtalen är kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Familjerätten kan också träffa barnen med hänsyn till ålder och mognad. Samarbetssamtalen kan leda till en överenskommelse och ett avtal.

Överenskommelse

Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntligt eller skriftligt.

Avtal

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Avtal innebär registrering och dokumentation i socialregistret.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

  • Barnet är folkbokfört i Haninge kommun.
  • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
  • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
  • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Har mamma haft ensam vårdnad sedan barnets födsel, kan ni, om ni är överens, anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har, oavsett vårdnads- och boendeform, en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller tills barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst tills barnet fyller 21 år. Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga. Ni har även möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans sida Föräldrar som inte lever ihop

Ditt barn och dina pengar

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens om vårdnad, boende och umgänge kan reglera det genom ett avtal som godkänns av familjerätten. Ett godkänt avtal gäller och har samma verkan som en dom.

Föräldrar som inte är överens om vårdnad, boende och umgänge kan lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Då fattar tingsrätten ett beslut i föräldrarnas ställe. Från och med 1 mars 2022 är det obligatoriskt att delta i ett informationssamtal hos familjerätten innan stämningsansökan lämnas. Mer information om detta kommer. Tingsrätten kan be familjerätten att göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet.

Läs mer på domstolsverkets hemsida

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov. En utredning ska bland annat belysa föräldrarnas förmåga att se och förstå barnets behov och känslor. Utredningen belyser också föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets grundläggande behov, så som skydd, omvårdnad, stabilitet och utbildning. Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. 

Så här går en utredning till

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas till föräldraansvar. Det är inte detsamma som vård, som istället syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård innebär den praktiska vård som utövas av den förälder barnet bor hos. Oberoende om den personen har vårdnaden eller inte. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Det kan handla om skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har gemensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att föräldrarna är barnets företrädare. Det är oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte.

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, så länge ingen av dem begär ensam vårdnad.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder har ensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är den som fött barnet automatiskt ensam vårdnadshavare. Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan. Det innebär att barnet har rätt till umgänge med den förälder barnet inte bor med, även om den förälder som barnet huvudsakligen bor hos är ensam vårdnadshavare.

Boende

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet.

  • Barnet kan bara vara folkbokfört hos en förälder.
  • Barnet kan ha ett växelvis boende.

Umgänge

Umgänge är när barnet träffar den förälder som hen inte bor hos. Utgångspunkten är att barnet alltid ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern, däremot är det ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Det finns ingen lag som anger hur umgänget ska ske. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, mognad och egna inställning. Den förälder som barnet bor hos (boföräldern) har ett ansvar att uppmuntra barnet att besöka den andra föräldern och att inte motverka umgänget på något sätt.

Umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att barn under trygga förhållanden får träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med då umgänget av någon anledning inte kan ske på vanligt sätt.

Umgänge med umgängesstöd kan ske via beslut i tingsrätten.

Umgängesstöd sker med stöd av två personal i familjecentralens lokaler i Handen.

Verksamheten håller öppet fredagar varannan vecka mellan klockan 15-19.

Anknytning

För små barn är det extra viktigt att träffa den andra föräldern, gärna ”lite och ofta”. Då kan barnet bevara minnesbilden av den andra föräldern och separationen blir mindre påfrestande. Båda föräldrarna bör tänka på barnets anknytning så att barnet kan känna sig trygg. 

När anknytning inte är lämpligt

Befarar boendeförälder att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet ska till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där det missbrukas alkohol eller narkotika. En annan viktig faktor är föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Då måste man väga barnets behov av umgänge mot hens behov av trygga uppväxtförhållanden. 

Konflikt och försoning

Om föräldrar vänt sig till tingsrätten i frågor om vårdnad, boende eller umgänge erbjuder Södertörns tingsrätt tillsammans med familjerätten i Haninge ett alternativt sätt att handlägga vårdnadsmål som heter Konflikt och försoning. Målet är att stärka barnperspektivet och stötta föräldrar i att uppnå varaktiga lösningar kring vårdnad, boende och umgänge.

Om Konflikt och försoning på domstolsverkets hemsida

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 00

Telefontid: måndag–torsdag 13.00–14.30

Besöksadress: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 13 maj 2022