Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Separation, skilsmässa och vårdnad av barn

I en skilsmässa eller separation är det viktigt att föräldrar planerar och beslutar om barnens boende och umgänge. Det kan behövas hjälp att fundera på vad som blir bäst för barnen.

En kvinna sitter i en soffa med en kopp i handen Foto: Mostphotos

Socialtjänstens familjerättsenhet arbetar med frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge, adoption och fastställande av faderskap/föräldraskap. Längre ner på sidan kan du läsa mer om begreppen vårdnad, boende och umgänge och vad de innebär. 

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds föräldrar som behöver stöd i att komma överens i frågor om barnen. Det är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former och lösningar för umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Handlar er konflikt om er vuxenrelation snarare än om er föräldrarelation hänvisas till familjerådgivningen.

För att få tid för samarbetssamtal behöver båda föräldrar kontakta oss. 

Så här går det till:

 • Vi inleder samtalet med att träffa er i varsitt enskilt samtal.
 • Sedan följer gemensamma samtal mellan er tillsammans med oss.
 • Det är vanligt att man behöver träffas några gånger för att samtalen ska ge resultat.

Samtalen har barnen i centrum och fokuserar på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare relation och historia. Samtalen bygger på frivillighet och kräver engagemang från er båda. Samtalen är kostnadsfria. Samtalsledarna har tystnadsplikt och inga journaler förs. Familjerätten kan också träffa barnen med hänsyn till ålder och mognad. Samarbetssamtalen kan leda till en överenskommelse och ett avtal.

Blankett ansökan samarbetssamtal

Överenskommelse

Samtalen kan leda till överenskommelser mellan er, antingen muntligt eller skriftligt.

Avtal

Är ni överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska utformas kan ni reglera detta genom ett avtal. Avtalet är giltigt på samma sätt som ett domstolsbeslut. Avtal innebär registrering och dokumentation i socialregistret.

För att avtalet ska kunna godkännas krävs att:

 • Barnet är folkbokfört i Haninge kommun.
 • Föräldrarna är överens om avtalets innehåll.
 • Avtalet bedöms vara till barnets bästa.
 • Avtalet är detaljerat, klart och tydligt, eftersom det ska kunna verkställas på samma sätt som ett domstolsbeslut.

Har mamma haft ensam vårdnad sedan barnets födsel, kan ni, om ni är överens, anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket.

Försörjningsskyldighet

Föräldrar har, oavsett vårdnads- och boendeform, en gemensam försörjningsskyldighet för sitt barn. Det gäller tills barnet fyllt 18 år eller avslutat sina gymnasiestudier, men längst tills barnet fyller 21 år. Båda föräldrarna ska bidra efter ekonomisk förmåga. Ni har även möjlighet att göra egna överenskommelser som hur ni vill fördela kostnaderna.

Den förälder som barnet inte bor med är underhållsskyldig. Har den föräldern begränsad betalningsförmåga kan boendeföräldern ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan.

Försäkringskassans sida Föräldrar som inte lever ihop

Ditt barn och dina pengar

Om domstolen behöver besluta

Ibland kommer separerade eller frånskilda föräldrar inte överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand eller med stöd av familjerätten. Då kan det finnas behov av att lösa frågan i tingsrätten. Genom att lämna in en så kallad stämningsansökan väcker ni talan i tingsrätten.

Obligatoriskt informationssamtal inför domstolsprocess 

För att tingsrätten ska ta emot din stämningsansökan måste du kunna styrka att du deltagit i informationssamtal på familjerätten. Det gör du genom ett intyg. 

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt kan du ange det när du bokar ditt samtal på familjerätten. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld.

Under informationssamtalet får ni information om:

 • den rättsliga processen och hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till
 • barnets behov av båda föräldrar och hur barn kan påverkas av er konflikt
 • annat stöd från oss som kan vara till hjälp i ert samarbete

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta en lösning som är till det bästa för barnet. Efter genomfört informationssamtal får ni ett intyg som är giltigt i ett år. Samtalet är kostnadsfritt.

Läs mer på domstolsverkets hemsida

Familjerättslig utredning 

Tingsrätten kan be familjerätten att göra en utredning och bedömning av vad som är bäst för barnet.

Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen ska därför fokusera på barnet och dess behov av kontakt med sina föräldrar men också av skydd, omvårdnad, stabilitet och utbildning. En utredning ska bland annat belysa hur ni som föräldrar klarar att sätta barnets behov främst och att samarbeta på ett sätt som blir till det bästa för ert/era barn.

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter men ingen skyldighet att välja mellan föräldrarna. 

Så här går en utredning till

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad

Vårdnad är ett juridiskt begrepp som kan översättas till föräldraansvar. Det är inte detsamma som vård, som istället syftar på den faktiska omvårdnaden om ett barn. Faktisk vård innebär den praktiska vård som utövas av den förälder barnet bor hos. Oberoende om den personen har vårdnaden eller inte. 

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Det kan handla om skolgång, sjukvård och ansökan om pass. Vårdnadshavaren måste dock ta hänsyn till den andra förälderns och barnets synpunkter och önskemål.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna har gemensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Det innebär att föräldrarna är barnets företrädare. Det är oberoende om föräldrarna bor ihop eller inte.

Ogifta föräldrar kan få gemensam vårdnad genom en anmälan till skattemyndigheten. Vårdnaden fortsätter att vara gemensam även om föräldrarna skiljer sig eller flyttar isär, så länge ingen av dem begär ensam vårdnad.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en förälder har ensamt ansvar och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Om föräldrarna inte är gifta med varandra när barnet föds är den som fött barnet automatiskt ensam vårdnadshavare.

Vårdnaden påverkar inte umgängesfrågan. Barn har rätt till umgänge med den förälder de inte bor med även om den förälder som de bor hos är ensam vårdnadshavare.

Boende

När två föräldrar som inte bor tillsammans har gemensam vårdnad om ett barn kan barnet bo hos en av dem eller hos båda. En domstol kan besluta vem av föräldrarna barnet ska bo hos om de inte kan enas på egen hand. Det som är avgörande är vad som är bäst för barnet.

 • Barnet kan bara vara folkbokfört hos en förälder.
 • Barnet kan ha ett växelvis boende.

Umgänge

Umgänge är när barn träffar den förälder som de inte bor hos. Utgångspunkten är att barnet alltid ska ha rätt till umgänge med den andra föräldern. Däremot finns det ingen plikt för barnet att umgås med båda föräldrarna. Det finns ingen lag som anger hur umgänget ska ske. Däremot är det viktigt att ta hänsyn till barnets ålder, mognad och egna inställning. Den förälder som barnet bor hos har ett ansvar att uppmuntra sitt barn att besöka den andra föräldern.

Umgängesstöd

Umgängesstöd innebär att barn under trygga förhållanden får träffa den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Stödet finns då umgänget av någon anledning inte kan ske på vanligt sätt.

Umgänge med umgängesstöd kan ske via beslut i tingsrätten. Umgängesstöd sker med stöd av två personal i familjecentralens lokaler i Handen.

Verksamheten håller öppet fredagar varannan vecka mellan klockan 15-19.

Anknytning

För små barn är det extra viktigt att träffa den andra föräldern, gärna ”lite och ofta”. Då kan barnet bevara minnesbilden av den andra föräldern och separationen blir mindre påfrestande. Båda föräldrarna bör tänka på barnets anknytning så att barnet kan känna sig trygg. 

När umgänge inte är lämpligt

Befarar boendeförälder att barnet kan komma att ta någon form av fysisk eller psykisk skada bör umgänget förhindras. Barnet ska till exempel inte behöva umgås med en förälder i en miljö där det missbrukas alkohol eller narkotika. En annan viktig faktor är föräldrarnas förhållande till varandra. Om umgänget skapar stora konflikter mellan föräldrarna kan barnet ta skada. Då måste man väga barnets behov av umgänge mot hens behov av trygga uppväxtförhållanden. 

Kontakt familjerätten

sof-familjeratt@haninge.se

08-606 70 09

Telefontid:

Måndag och Tisdag 13.00 – 14.30

Onsdag  9.00 – 10.30

Torsdag 15.00 – 16.30

Besöksadress:

Haninge kommunhus,
Rudsjöterrassen 2

Senast uppdaterad: 7 december 2023