Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Strategi för trygghetsskapande och förebyggande arbete

I Haninge känner sig alla trygga och stolta över att bo och verka. Här är alla människors likavärde, rättigheter och skyldigheter grundläggande. Barn och unga ska känna framtidstro. Haninge är en mötesplats för människor där valfrihet bejakas och människor, unga som gamla,känner ansvar och delaktighet.

Strategi

Begreppet trygghet kan innebära olika saker. Det kan handla om att känna sig trygg i det område man bor och vistas i, att kunna försörja sig, att känna tillit och delaktighet, att veta att god vård och omsorg finns när det behövs, att barn ges de bästa möjligheterna till god inlärning i trygga skolmiljöer. Trygghet kan alltså utgå ifrån såväl fysiska som sociala och psykologiska aspekter.

Målet är att tryggheten ska öka. Förutsättningar för ett framgångsrikt trygghetsskapande arbete är att det sker långsiktigt och med ett övergripande förhållningssätt. Med gemensamma resurser och samsyn om trygghetsskapande arbete kan vi stärka känslan av trygghet och trivsel för invånarna och de som på olika sätt vistas i kommunen. Det behövs såväl generella som riktade insatser för att motverka att människor hamnar i utanförskap och kriminalitet. Haninge kommuns trygghetsarbete ska ske i enlighet med forskning om kända risk- och skyddsfaktorer. För att tryggheten ska öka krävs att kommunen och samverkande aktörer arbetar strategiskt utifrån framgångsfaktorer och genom samordning.

Framgångsfaktorer för ökad trygghet

  • Utveckla och avtala om samverkan mellan myndigheter och andra aktörer som innebär effektivare utnyttjande av kompetens och resurser
  • Stödja och uppmuntra det medborgerliga initiativet på lokal nivå
  • Med kontinuitet kartlägga och följa upp trygghetssituationen genom trygghetsmätningar som utgör ett viktigt underlag för prioriteringar och planering av insatser
  • Den fysiska miljön ska vara utformad så att trygghetskänslan stärks och tillfället för brott försvåras.
  • Den fysiska miljön ska också vårdas och skyndsamt återställas vid åverkan
  • I god dialog med medborgarna beskrivs det trygghetsskapande arbetet och uppnått resultat

Viktiga förutsättningar av strategisk betydelse

Styrning och struktur

Strategin bygger på att organisation och rollfördelning tydliggörs inom kommunen utifrån behov av ledning, samverkan och synkronisering. Avsikten är också att bättre kunna synkronisera insatser som angränsar från andra uppdragsområden.

Samverkan och samordning

Kommunens verksamheter ska samarbeta internt och samverka externt med andra myndigheter och aktörer. Syftet med samverkan är att skapa mervärde genom att parter tillför specifika resurser, kompetenser och kunskaper. Förmågan hos aktörer att enskilt eller i samverkan besluta och initiera till trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder ska stärkas genom utvecklade nätverk med god kännedom om var och ens förmågor och kontakter.

Haninge kommun ser föreningslivet och frivilligkrafter som viktiga aktörer i det fortsatta trygghetsskapande arbetet.

Metod och arbetssätt

Kommunen och samverkande aktörers arbete utgår från kunskapsbaserade metoder, program och arbetssätt. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och planeras utifrån aktuella lägesbilder. Tendenser och trender ska ringas in och analyser görs utifrån trygghetsmätningar och annat statistiskt säkerställt underlag. Ingående aktörer har tillsammans ansvar att bidra till att metoder och arbetssätt utvecklas. Genomförandet utgår från kunskapsbaserade metoder, program och arbetssätt.

Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ska kommuniceras till invånarna sakligt och tydligt. Fördomar och felaktiga föreställningar ska motarbetas och goda exempel lyfts fram.

Handlingsplan för trygghetsskapande och förebyggande arbete (beslutad november 2012)

Senast uppdaterad: 27 juni 2023