Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategin formulerar kommunens ambitioner inom näringslivsområdet för att åstadkomma en samlad och tydlig styrning av kommunens näringslivsarbete.

Näringslivsstrategin är det övergripande styrdokumentet för kommunens näringslivsarbete och kan ses som en konsolidering av näringslivsinslag i övriga styrdokument (besöksnäringsstrategi, kulturpolitiskt program, policy för främjande av sociala företag, upphandlingspolicy, mm)

Strategin anger kommunens långsiktiga vision och målsättningar i fråga om näringslivets utveckling och tillväxt och utgör underlag för prioriteringar i kommunens näringslivsarbete. I strategin ingår också att ange hur den ska förverkligas. När och hur olika konkreta insatser genomförs för att uppfylla strategin formuleras i kommunfullmäktiges årliga Mål och budget, i handlingsplaner och i de kommunala nämndernas årliga strategi- och budgetdokument samt i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

1. Vision

Haninge är en attraktiv näringslivskommun och som regional stadskärna en tillväxtnod för utveckling på Södertörn. Det strategiska näringslivsarbetet ger förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, med fler arbetstillfällen och ekonomisk utveckling, genom växande företag och genom att fler näringslivsaktörer etablerar sig här.

2. Strategisk inriktning

Haninges strategiska näringslivsarbete inriktas på:

  1. Fler företag och fler arbetstillfällen
  2. Samhällsplanering för ett växande näringsliv
  3. Effektiv och tillgänglig kommunal verksamhet

Strategi 1

Haninge kommun ska särskilt verka för utveckling och tillväxt i befintliga företag och genom nya företagsetableringar inom följande verksamheter/branscher:

  • Tjänsteföretag1 (företagstjänster, personliga och kulturella tjänster)
  • Handel, hotell och restaurang samt övrig besöksnäring
  • Utvecklingsinriktade företag (FoU-anknytning)
  • Lättare tillverkning särskilt inom teknikbranscher
  • Transport och varuhantering med högt kunskapsinnehåll

Strategi 2

Haninge kommun ska i den kommunala planeringen skapa förutsättningar för tillväxt i kommunens olika delar.

Strategi 3

Haninge kommun ska erbjuda en effektiv och tillgänglig service och myndighetsutövning med medborgar- och kundfokus, där strävan är att möta företagens och övriga intressenters behov.


1 Tjänsteföretag avser här grupperna R, S, T, U i Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI 2007), det vill säga kultur, nöje, fritid, (kulturell verksamhet, underhållning, museer, sport och fritid, mm), annan serviceverksamhet (som till exempel konsumenttjänster, reparationer, hårvård), Förvärvsarbete i hushåll och hushållens produktion av varor och tjänster för eget bruk.

Senast uppdaterad: 30 maj 2018