Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategin formulerar kommunens ambitioner inom arbetsmarknadsområdet för att åstadkomma en samlad och tydlig styrning av kommunens arbetsmarknadsarbete.

Arbetsmarknadsstrategin är det övergripande styrdokumentet för kommunens arbetsmarknadsarbete och kan ses som en konsolidering av arbetsmarknadsinslag i övriga styrdokument.

Strategin anger kommunens långsiktiga vision och målsättningar i fråga om arbetsmarknadens utveckling och utgör underlag för prioriteringar i kommunens arbetsmarknadsarbete. I strategin ingår också att på en  övergripande nivå ange hur den ska förverkligas. När och hur olika konkreta insatser genomförs för att uppfylla strategin formuleras i en genomförandeplan/handlingsplan samt kommunfullmäktiges årliga Mål och budget och verksamhetsplan samt i de kommunala nämndernas årliga strategi- och budgetdokument samt i förvaltningarnas verksamhetsplaner.

MÅLBILD

Haninge är en attraktiv kommun där medborgarna genom utbildning och en stark arbetsmarknad ges bästa förutsättningar att skapa sin egen försörjning. Genom aktivt arbete med kompetensförsörjning för både privat och offentlig sektor, liksom utveckling av näringsliv och arbetsmarknad bidrar Haninge till utveckling såväl av kommunen som av Södertörn och övriga Stockholmregionen.

STRATEGISK INRIKTNING

Haninges strategiska arbete med kompetensförsörjning och arbetsmarknad har som generell inriktning att tillsammans med bland annat översiktsplanens bostadspolitiska riktlinjer och näringslivsstrategin skapa förutsättningar för att kommunens invånare kan leva ett socialt hållbart liv. I näringslivsstrategin framhålls stadskärnans attraktivitet som en viktig faktor för utveckling av arbetstillfällen och kulturskapande. Att här stimulera framväxt av verksamheter och inspirerande och stimulerande miljöer kan särskilt bidra till att engagera och ge ungdomar möjligheter till såväl eget skapande som andra aktiviteter.

I arbetsmarknadsstrategin är inriktningen i första hand att skapa bästa möjliga förutsättningar för Haninges medborgare till egen försörjning. Detta ska ske genom tillgång till kvalitativ och relevant utbildning och god tillgång till arbete. Strategin ska därigenom också medverka till att stödja kompetensförsörjningen lokalt och regionalt inom privat och offentlig sektor. Strategin är uppbyggd i två huvuddelar.

Strategiområde 1

Haninge kommun ska genom proaktiva insatser verka för att stärka kompetensförsörjningen och medverka till en stark arbetsmarknad och därigenom förebygga arbetslöshet.

Strategiområde 2

Haninge kommun ska genom effektiva, reaktiva insatser stödja personer i arbetslöshet och försörjningssvårigheter i deras ambitioner till arbete/studier och till egen försörjning

Senast uppdaterad: 20 januari 2022