Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mål

Kommunens tätortsnära skogar är till för kommunens innevånare och ska brukas och skötas så att mångfalden av värden och funktioner bevaras och utvecklas.

Mål 1. Rekreation.

I den tätortsnära skogen ska rekreationsintressena i första hand prioriteras. Skogen ska brukas så att höga upplevelse- och vistelsevärden skapas. Skötseln ska stimulera till ökad vistelse vilket skapar välbefinnande och ökad hälsa.

Detta uppnås bland annat genom förlängda omloppstider och genom varierade och anpassade skötselmetoder. Vid planläggning ska den långsiktiga tillgången till rekreationsskog beaktas.

Körskador och andra störningar i samband med skogsskötseln ska minimeras och vid behov åtgärdas. Hyggesavfall i form av grenar och toppar tas bort i den kvartersnära skogen och i övriga välfrekventerade områden.

Mål 2. Biologisk mångfald

Kommunens skogar ska skötas så att den biologiska mångfalden bevaras och om möjligt ökar. Detta ska ske genom ett fortsatt ståndortsanpassat skogsbruk där skogslandskapets naturliga dynamik efterliknas i så stor utsträckning som möjligt. Områden med naturskogskaraktär liksom områden som berörs av miljöbalkens biotopskydd lämnas för fri utveckling. Områden med sällsynta eller hotklassade arter ska skötas så att dessa arter kan kvarleva. Även andra områden med särskilda naturvärden eller som är ekologiskt särskilt känsliga ska brukas med särskild hänsyn så att dessa naturvärden och ekologiska funktioner kvarstår.

Andelen lövträd ska öka och ädellövbestånd gynnas.

Mål 3. Kulturmiljöer

Skogliga kulturminnen och andra kulturmiljöer i skogsområdena ska bevaras och om möjligt utvecklas. Kunskapen om kulturvärdena i skogsmiljöerna ska öka.

De öppna kulturmarkerna ska så långt det är möjligt hävdas. Särskilt värdefulla kulturmarker där hävden upphört bör restaureras och hävden återupptas.

Mål 4. Ekonomi

Skogen ska, med beaktande av ovan angivna mål förvaltas så att en varaktigt hög och kvalitativ tillväxt bibehålls.

Skogsbruket ska ske med en långsiktig inriktning på uttag av virke av hög kvalitet. Självföryngring ska ske där så är möjligt. Den ekonomiska avkastningen underordnar sig de ovan angivna målen och tillåts bli lägre bland annat genom förlängda omloppstider, ett småskaligt skogsbruk och områden som lämnas för fri utveckling.

Mål 5. Demokrati

Ett ökat lokalt inflytande i kommunens tätortsnära skogsbruk eftersträvas.

De närboende och de som nyttjar skogen ska på olika sätt ges ökade möjligheter för engagemang och ansvarstagande i kommunens tätortsnära skogsbruk. Ett första steg är ökad information och förbättrad dialog med de närboende. Om intresse och möjlighet till lokalt deltagande i skogsskötseln finns, exempelvis i olika föreningars regi, bör sådana former utvecklas. Vid framtagandet av en ny skogsbruksplan/mångbruksplan bör de närboende kunna involveras i arbetet i den mån de berörs.

Skötseln av husnära träd ska ske i nära samarbete med de boende.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015