Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunägda tätortsnära skogar

Kommunens tätortsnära skogar fyller en mängd funktioner. De är innevånarnas rekreations- och strövområden. Skogen har stora ekologiska funktioner och betydelse för kulturmiljön. Skogen har en luftrenande funktion och stabiliserar lokalklimatet. Den fungerar som skärm och skydd mot vägar och industriområden.

Skogen har pedagogiska värden och är lek- och klassrum för många barngrupper. Grönska har stort värde för folkhälsan. Skogen har också ett egenvärde och estetiska värden. Slutligen har träden ett virkesvärde och skogsmarken ett värde som markreserv för bebyggelse och exploatering.

Skötseln av kommunens skogar ska därför ske på ett sådant sätt att mångfalden av värden och funktioner bevaras och tillgodoses. Rekreationsvärdena, skogens ekologiska funktioner samt natur- och kulturvärdena ska bevaras och utvecklas samtidigt som skogsmarkens virkesproduktion tillvaratas.

För att uppnå det krävs en målmedveten och aktiv skogsskötsel. Den variation som eftersträvas i skogslandskapet kan tillgodoses genom ett småskaligt och varierat skogsbruk där alternativa skogsbruksmetoder nyttjas.

Ett sådant skogsbruk ger ett lägre ekonomiskt utbyte än idag men producerar istället en mängd andra nyttigheter för kommuninnevånarna. Det kan också ge ökad kvalitet på virket i framtiden och skapar förutsättningar för ökad sysselsättning i kommunen.

För den tätortsnära skogen ska skogsbrukets huvudmålsättning vara att vidmakthålla och utveckla skogen för rekreation. Med rekreation menas en mängd olika aktiviteter. Förutom promenader, hundrastning och söndagsutflykter innefattas också bland annat svamp- och bärplockning, orientering, barnens upptäcktsfärder och kojbygge, förskola och mulleskolans utflykter.

Rekreation innefattar också naturstudier, viltvård och i vissa områden jakt. Även aktiviteter som kräver anläggningar i form av löp- och skidspår, ridstigar med mera räknas hit. Det tätortsnära skogsbruket ska ske med människan och hennes behov i centrum. En förbättrad dialog med kommuninnevånarna eftersträvas.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023