Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Kommunala ställningstaganden

I översiktsplanen för Haninge kommun görs följande ställningstagande:

 • "I hela storstadsregionen finns ett stort intresse av att skogsbruket bedrivs med stor hänsyn till framför allt friluftslivet.
 • I takt med regionens tillväxt ökar behoven av rekreationsområden. Skogsmarken i Haninge har därigenom på lång sikt sitt största värde som rekreationsområde."
 • "Kommunen avser att utifrån grönplanen och friluftslivets intressen ta fram ett program för hur det tätortsnära skogsbruket bör hanteras."

Denna policy kan ses som ett första steg i att ta fram ett sådant program.

Miljöpolitiskt handlingsprogram

I det miljöpolitiska handlingsprogrammet tas en mängd miljömål upp som är relevanta för det tätortsnära skogsbruket:

 • Främja en biologisk mångfald
 • Bevara värdefull natur
 • Skydda och bevara områden som angränsar till Tyresta nationalpark, nuvarande naturreservat och djurskyddsområden
 • Värna och bevara kulturlandskapet
 • Bevara sammanhängande ströv- och friluftsområden som till exempel Hanveden med Rudanområdet – Nytorp – Riddartorp – samt Tyresta – Åva
 • Bevara tätortsnära promenadområden
 • Skydda och värna allemansrätten
 • Möjliggöra växt- och djurvandringar
 • Skydda intressanta biotoper som till exempel ädellövskog, naturskog, ängs- och hagmarker, våtmarker, sumpskog samt bäckraviner
 • Skydda miljöer där så kallade rödlistade arter förekommer
 • Skydda samtliga områden som listats i länsstyrelsens naturkatalog
 • Skydda till exempel områdena Hanveden, Sandemar, Rudan, Hemfosa och skogarna runt Ramsjön, Svartsjön och Lycksjön.

Grönplanen

I grönplanen från 1989, som är ett underlag till Översiktsplan 1991, betonas vikten av tillgången på och tillgängligheten till ett varierat utbud av grönområden, det vill säga både bostadsnära park/bostadsnära natur, liksom promenadområden och strövområden.

I planen redovisas tillgången till respektive bristen på olika typer av grönområden stadsdel för stadsdel.

I grönplanen betonas också entréernas betydelse och behovet att tänka och planera i stråk.

Agenda 21

Under rubriken natur och biologisk mångfald anges som önskvärda mål 2017;

 • Kommunens urskog finns kvar i samma, eller förbättrat, skick som idag.
 • Särskilt känsliga skogsområden undantas från skogsbruket.
 • Sammanhängande grönområden har bevarats för att möjliggöra växt- och djurvandringar.
 • Antalet våtmarker har ökat.
 • Några värdefulla natur- eller friluftsområden har anpassats så att de är tillgängliga även för personer med funktionshinder.
 • Alla skolor och barnstugor har möjligheter att studera ängsliknande ytor i närheten.
 • 90 % av kommunens egna skogar klarar kraven för miljömärkning.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015