Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ekonomi

Ett tätortsanpassat skogsbruk med förlängda omloppstider och småskaliga skötselmetoder ger ett lägre ekonomiskt utbyte än ett skogsbruk som bedrivs utifrån ekonomiska aspekter, inräknat de generella hänsyn till naturvård som normalt ingår i skogsbruket. Att ange en kostnad för att genomföra ovanstående mål är närmast omöjligt. Kostnaden beror dels på dagens skogsbestånd, valda skogsskötselmetoder och val av beräkningsmetod. Att jämföra med kommunens skogsbruk i dag är också svårt då det redan tas mer hänsyn än vad som är ekonomisk motiverat.

En undersökning från Jönköping 1988 visar att intäktsminskningen beroende på friluftsanpassning, varierar mycket mellan olika skogsmarker. Från mindre än 10 procent upp till 30 procent (Friluftsfrämjandet 1992). Enligt samma studie beräknas kostnaden per tätortsbo till drygt 3 kronor per år eller 7 öre per skogsbesök. Natur är därmed den i särklass billigaste fritidsanläggningen en kommun kan satsa på.

Erfarenheterna från grannkommuner som tagit fram och arbetat efter handlingsprogram för tätortsnära skogsbruk eller tätortsanpassade skötselplaner är ganska samstämmiga när det gäller ekonomin. Det tätortsnära skogsbruket kräver tillskott av pengar om man vill ha kvalitet och ett skogsbruk som kommuninnevånarna värdesätter.

För Botkyrka kommun går det bostads- och kvartersnära skogsbruket med några hundra tusen kronor minus varje år. En stor del av denna kostnad beror på att riset städas undan. Detta skogsbruk sköts i Botkyrka huvudsakligen av arbetsmarknadslag och motsvarar i stort parkavdelningens ansvarsområde i Haninge kommun. Övrigt skogsbruk utförs på entreprenad och går med lite vinst. Totalt har skogsbruket gått med förlust men då räknas även sådant som fornvård, och åtgärder för naturvården och friluftslivet in.

Huddinge kommun med en Naturvårdsavdelning med 12 anställda och flera arbetslag ansvarar förutom för skogsbruket även för en mängd natur- och kulturmiljövårdande åtgärder. Av den anledningen är det svårt att renodla skogsbrukets budget. Av en total budget på 4 Mkr är intäkterna drygt 2 Mkr.

En särskild skogsgrupp med 4 stycken anställda, som manuellt utför allt från plantering till slutavverkning går "plus-minus noll. Den manuella avverkningen kommer framöver att koncentreras till småobjekt, känsliga miljöer såsom kantzoner, lövskogar, den mest tätortsnära marken och så vidare, medan maskiner kommer att användas för övrig skogsskötsel.

För Haninge kommuns tätortsnära skogsbruk bör det långsiktiga målet vara ett "plus-minus noll" resultat i driften. Variationer mellan åren måste då accepteras och förluster vissa år balanseras med vinster kommande år. Då intäkterna är beroende av virkespriser är det dock omöjligt att förutse det ekonomiska utfallet. Skogsbruksåtgärder ska dock alltid vara motiverade utifrån de övergripande målen och ej från budgetsynpunkt.

Skötseln av de husnära träden och den kvartersnära skogen (parkförvaltningens ansvarsområde) måste även som tidigare ges ett tillskott om de uppsatta målen ska kunna nås.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015