Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Demokrati

Det är kommuninnevånarna i allmänhet och de närboende i synnerhet som är brukarna av den tätortsnära marken. Det är rimligt att brukarna får ett allt större inflytande över den tätortsnära skogens skötsel. Hur detta ska ske finns inga givna svar på och dialogen mellan stadsbyggnadsförvaltningens parkavdelning, kommunstyrelseförvaltningen respektive brukarna får utvecklas efter hand. Redan nu sker kontakter mellan de boende respektive parkavdelningen/Tornberget men denna dialog skulle kunna utvecklas.

För skötsel av de husnära träden är det främst dialogen med tomtägarna som kan utvecklas. Tomtägarna bör ges ökad möjlighet att inom givna ramar ta ansvar för röjning, gallring och brynvård i området närmast tomten. För den kvartersnära skogen är det i första hand dialogen med villa-, bostadsrätts- och hyresgästföreningar som behöver utvecklas.

Även här bör det prövas om vissa arbeten kan utföras lokalt. För rekreationsskogen är det viktigt att utveckla dialogen med skolor, dagis, föreningar, ridklubbar och andra som idag nyttjar skogen eller som vill utveckla verksamheter i skogsmarken.

Ett ökat brukarinflytande kan ses som ett led i Agenda 21 arbetet. Ett ökat deltagande ger ett ökat ansvar och skogen kan på ett nytt sätt ses som en resurs för de närboende.

I samband med skogsbruksplanläggning bör därför närboende och kända brukare ges möjlighet till deltagande. Vid större skogsskötselåtgärder ska normalt information lämnas till de boende. Redan i dag sätts skyltar ut som informerar om vilka skogsbruksåtgärder som ska genomföras och motiv till dem. Ett annat sätt skulle kunna vara annons i tidningen eller via information på kommunens webbsida.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2015