Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lokala föreskrifter för skyddandet av hälsa och miljö

Här kan du läsa om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Haninge kommun. Föreskrifterna har stöd av 9 kapitlet, 7, 8, 11 och 12 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 39, 40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1 § Inledande bestämmelser

Dessa lokala föreskrifter gäller utöver ovan nämnda bestämmelser

2 § Avloppsanordning

Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten inom hela kommunen med undantag av fastigheter som är taxerade som jordbruksfastigheter.

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om avloppsanordningen prövas enligt 5, 13 eller 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvatten till enbart en allmän avloppsanläggning.

3 § Djurhållning

Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin.
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
  • Orm.

Tillstånd krävs inte inom planområden som är avsedda för aktuellt djurslag, till exempel hästbyar.

4 § Tomgångskörning

Inom kommunen får förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon gå på tomgång i högst 1 (en) minut.

Detta gäller inte

  • Om trafikförhållanden är sådana att fordonet måste stanna, till exempel i trafikkö
  • Om motorn hålls igång för att – om det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning eller nedkylning.

5 § Spridning av gödsel

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annat organiskt gödningsmedel inom eller intill område med detaljplan ska anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast tre veckor innan spridning sker.
Anmälan krävs inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning, till exempel på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

6 § Skydd för ytvatten och enskilda grundvattentäkter

Det krävs tillstånd av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att anordna upplag av petroleum-, olje- eller tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter som kan förorena yt- eller grundvattentäkt.

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte om upplaget prövas enligt annan lagstiftning, där skyddsaspekterna beaktas.

7 § Eldning

Eldning av grenar, kvistar och annat torrt, vedartat trädgårdsavfall inom område med detaljplan eller samlad bebyggelse (mer än 10 bostadshus) är endast tillåten under veckorna 15 och 16 samt 41 och 42 med föregående lördag och söndag samt den 30 april (valborgsmässoeld). Elden får inte innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Det är förbjudet att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material.

Den som vill elda trädgårdsavfall ska även kontrollera med Södertörns brandförsvarsförbund att de inte har utfärdat sådan brandriskvarning som förbjuder eldning utomhus. Om eldningsförbud enligt lag om skydd mot olyckor råder under hela perioden är det tillåtet att elda en vecka efter det att eldningsförbudet har upphört.

8 § Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund enligt dessa lokala föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

9 § Straffbestämmelser

I 29 kapitlet miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

10 § Dispens

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.

11 § Avgifter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund får ta ut avgift för Prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, Handläggning av anmälan, samt Tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter.

Avgiften följer taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023