Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Här kan du läsa om Haninge kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Haninge kommun föreskriver följande torghandelsstadga med stöd av 1 § i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommunen och Länsstyrelsen att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

§ 1 Innehåll

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (SFS 1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel på de av Haninge kommun utpekade torghandelsplatserna.

§ 2 Torghandelsplatser

Allmänna försäljningsplatser inom Haninge kommun som skall utgöra torgplats är:

  • Västerhaninge centrum, södra sidan i anslutning till torg och föreningsgård
  • Poseidons torg, Handen
  • Dalarö torg
  • Jordbro, i anslutning till pendeltågsstationen.

§ 3 Upplåtelsetid

För ovanstående uppräknade försäljningsplatser avser upplåtelsen både fasta och tillfälliga torghandelsplatser. Torghandelsplatserna upplåtes av Haninge kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, under bestämd tid.

Fast torghandelsplats upplåtes för period som löper på minst en (1) månad till högst ett (1)år.

Tillfällig torghandelsplats upplåtes endast för period från en (1) dag till max 20 dagar. Saluhållande av varor på torghandelsplatsen får endast ske på för ändamålet upplåtna platser enligt vad som beskrivs och stadgas i 2 §. Platserna beskrivs också vid utlämnandet av tillståndet genom kartunderlag.

Dispositionsrätten upphör automatiskt att gälla utan särskild uppsägning efter
upplåtelsetidens slut varefter platsen uthyres på nytt.

Vid avslutad försäljning innan avtalstidens slut, återgår torghandelsplatsen till
stadsbyggnadsförvaltningen. Tillståndsinnehavaren äger då ej rätt till återbetalning för resterande tid. Stadsbyggnadsförvaltningen äger också rätten att omedelbart uthyra torghandelsplatsen till annan person.

Har tillståndsinnehavaren inte intagit torghandelsplatsen det datum som överenskommits vid tecknande av avtal återgår torghandelsplatsen till stadsbyggnadsförvaltningen. Stadsbyggnadsförvaltningen äger då rätten att omedelbart uthyra torghandelsplatsen till annan person.

§ 4 Krav på sökande

Sökande kan vara fysisk person eller juridisk person med föreståndare för sökandes torghandelsverksamhet. Föreståndare för sökanden måste anges i ansökan samt undertecknas av behörig firmatecknare där så krävs.

Tillståndsinnehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas till annan eller upplåtas i andra hand.

§ 5 Fördelning av platser

Fördelning av torghandelsplatser skall ske genom anmälningsordning. Fler än en torghandelsplats kan tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till att lediga platser finns och när så kan ske skall platserna vara belägna intill varandra i ensammanhängande yta.

§ 6 Tider för försäljning

Försäljning får ske måndag–fredag klockan 8.00–19:00 och lördag, söndag, aftnar och helgdagar klockan 8.00–17.00. Tillstånd för utökade tider får meddelas av stadsbyggnadsnämnden efter särskild ansökan.

Torghandelsplatsen får inte ianspråktagas, för till exempel uppläggning av varor, tidigare än 30 minuter före fastställd försäljningstid. Varor och redskap som är avsedda för rörelsens bedrivande skall vara bortforslade från saluplatsen senast 30 minuter efter försäljningstidens slut.

Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandelsplatsen kan ske, till exempel vid ombyggnationer och reparationer. Vid dessa tillfällen får innehavaren, om möjlighet finns, flytta torghandelsplatsen till närmast intilliggande plats.

§ 7 Torgtillståndens utformning

På anvisade torghandelsplatser ska de varor som erbjuds till försäljning saluhållas från stadiga försäljningsstånd, eventuellt med tak av markisväv, torgvagn och enkla bord för tillfällig försäljning.

Upplåtelsen omfattar endast den yta som anges i tillståndet. Uppläggning av varor får inte ske över 140 centimeter från marknivå. Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användning av gasol följs.

Tillstånd för utökad försäljningsyta får meddelas av stadsbyggnadsnämnden efter särskild ansökan.

§ 8 Renhållning

Innehavare av torghandelsplats skall i anslutning till saluplatsen själv tillhanda och sätta upp lämpligt antal sopbehållare för kunder. Tillståndsinnehavare har skyldighet att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen och tillse att platsen noggrant städas/rengörs och att soporna forslas bort.

§ 9 Redskap, fordon och transporter

Under försäljningstiden får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsområdet. Uppställning av fordon eller släpvagn får inte heller ske utan tillståndsgivaren stadsbyggnadsförvaltningens särskilda tillstånd.

Vid framkörning för i- och urlastning (30 minuter före och efter försäljningstiden) skall det iakttas stor försiktighet. Vid tyngre lastbilstransporter skall stadsbyggnadsförvaltningen rådfrågas så att ej skador på markbeläggning uppstår.

10 § Förbud mot försäljning av vissa varor

Varor som vid saluförandet kan befaras komma att medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt eller varor som utgöras av knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska artiklar får inte säljas på torghandelsplatsen.

11 § Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel gäller vad som stadgas i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) samt de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.

12 § Godkända vågar

Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att vågen som används uppfyller de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd.

13 § Kassaregister

Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244).

14 § Avgift

För användning av torghandelsplatser äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift förr vissa upplåtelser av offentlig plats m m enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

15 §

Elanslutning finns till vissa torgplatser. Elförbrukningsavgiften ingår inte i hyresavgiften utan debiteras separat genom avläsning av aktuell mätarställning.

16 § Överträdelse av föreskrift

Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan, varvid någon uppsägningstid inte tillämpas.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § fjärde stycket, 4 § andra stycket, 6 §, 7 §, 8 §, 9§, 10 § eller 11 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. Vid överträdelse av 11 § och 12 § finns särskilda föreskrifter om sanktioner. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Föreskriften antogs i kommunfullmäktige 2016-06-10.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023