Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Ordningsföreskrifter för hamnanläggningar

Ordningsföreskrifter för Haninge kommuns hamnanläggningar: Fiskehamnen, Hotellbryggan, Kroksbryggan och Brandbryggan i Dalarö.

Hamnområdets avgränsning: Dessa föreskrifter äger tillämpning på de hamnområdet i Dalarö vars gränser är angivna på särskild karta.

Förvaltnings myndighet

Hamnarna förvaltas av Haninge kommun, stadsbyggnadsförvaltningen (avdelningen teknik). Under stadsbyggnadsnämnden utövar stadsbyggnadsförvaltningen ledning av hamnverksamheten.

Hamnbefälets åliggande

Under viss tid av året kan stadsbyggnadsförvaltningen utöva ledningen genom ett särskilt tillsatt hamnbefäl, vilken ålägges

  • Utöva tillsyn av bryggor och kajanläggningar samt att vaka över att ordningen i hamnen upprätthålls i enlighet med här redovisade föreskrifter.
  • vårda och ansvara för hamnen tillhörande utrustning.

Fartygsdefinition

Med fartyg förestås i dessa föreskrifter varje fartyg, utom sjöflygplan, som används eller kan användas för transport på vatten.

Trafikbestämmelser

Inom hamnområdet skall gällande fartbestämmelser iakttagas samt i övrigt
fartygs fart anpassas så att fara ej uppkommer eller skada åsamkas fartyg eller hamnanläggningen.

Förtöjning

Inom hamnområdet får fartyg lägga till, förtöja eller ankra endast vid härför särskilt upplåten och anvisad plats. Dessa platser anges genom anslag eller annan utmärkning, eller anvisas av hamnbefälet. I vissa fall anges begränsad liggetid.

Vid förtöjning och ankring skall tillses att andra fartyg samt kajer, bryggor eller dylikt ej skadas samt att trafiken ej onödigtvis hindras eller störs.

Lossning, lastning uppläggning av gods

Lossning, lastning, transport, uppläggning eller annan hantering av gods får endast äga rum på härför särskilt upplåten och av hamnledningen anvisad plats.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023