Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Här kan du läsa om Haninge kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Haninge kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Med offentlig plats enligt denna bestämmelse avses:

1. allmänna vägar,
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om det har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.
Bestämmelsen i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3

Vid användning av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats:

Idrottsplatser

 • Torvalla idrottsplats inom inhägnade områden
 • Hanvedens idrottsplats inom inhägnade områden
 • Haningevallens idrottsplats inom inhägnade områden
 • Tungelsta idrottsplats inom inhägnade områden
 • Brandbergens idrottsplats inom inhägnade områden
 • Jordbro idrottsplats inom inhägnade områden
 • Dalarö idrottsplats inom inhägnade områden

Badplatser

 • Insjöbad Dalen, Drevviken med vattenområde enligt, bilaga 1A–B
 • Vendelsö gård, Drevviken med vattenområde enligt, bilaga 1A–B
 • Norrby holme, Drevviken med vattenområde enligt, bilaga 1A–B
 • Ramsjön med vattenområde enligt, bilaga 1A–B
 • Lycksjön med vattenområde enligt, bilaga 1A–B
 • Övre och Nedre Rudan med vattenområde enligt, bilaga 1A–B

Havsbad

 • Östnorabadet med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Årsta havsbad med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Schweizerdalen, Dalarö med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Björkholmen, Muskö med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Hammarviken, Muskö med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Kyrkviken, Utö med vattenområde, bilaga 2 A–E
 • Stockholms stads badplatser på Gålö, Nåttarö, Rånö och Ålö med vattenområde, bilaga 2 A–E

Särskilt avgränsade och iordningställda campingplatser

 • Östnora
 • Björkholmen, Muskö
 • Fjärdlång
 • Stockholms stads campingplatser på Gålö, Nåttarö och Rånö.

Kyrkogårdar

Inom avgränsade områden

 • Dalarö
 • Muskö
 • Ornö

I Österhaninge församling

 • Österhaninge kyrkogård
 • Jordbro kyrkogård
 • Vendelsö kyrkogård
 • Brandbergskyrkan
 • S:t Eskilskyrkan

I Västerhaninge församling

 • Västerhaninge kyrkogård
 • Tungelsta kyrka
 • Häringe kapell

Begravningsplats

 • Österhaninge begravningsplats

Motionsspår

 • Rudanområdet, bilaga 3 A 
 • Torvallaområdet öster om motorväg, bilaga 3 B
 • Hanveden-Riddartorp, bilaga 3 C
 • Jordbro (Sommarbo), bilaga 3 D 
 • Vendelsö (Lyckeby), bilaga 3 E
 • Tungelsta (Mulsta), bilaga 3 F
 • Dalarö (Schweizerdalen), bilaga 3 G

§ 4

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 18 § första stycket och 19 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

§ 5

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning med mera

§ 6

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning, eller annat liknande arbete ska se till att det sker på sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Störande buller

§ 7

Arbete och andra aktiviteter som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

§ 8

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens namn eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§ 10

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Insamling av pengar

§ 12

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inget tillstånd.

Förtäring av alkohol

§ 13

Kommunfullmäktiges beslut 1994-12-12, § 246

Spritdrycker, vin, starköl och öl får ej förtäras på offentlig plats inom följande områden utom i samband med tillåten utskänkning. Förbudsområdena framgår av bilaga 4 A–H.

OMRÅDE A

 • Vendelsö, Sågen
  Området avgränsas av Sågenvägen-Storängsvägen-Skomakarvägen-Vendelsö skolväg.

OMRÅDE B

 • Brandbergen
  Området avgränsas av Brandbergsleden-Klockarleden-Söderbyleden.

OMRÅDE C

 • Handen
  Området avgränsas av Kolartorpsvägen-Nynäsvägen-Dalarövägen-Torvallavägen-Marinens väg-järnvägsområdet.

OMRÅDE D

 • Rudans friluftsanläggning
  Området avgränsas av järnvägsområdet -skogskanten i väster- linjen mellan järnvägsområdet och skogskanten genom Övre Rudansjöns sydspets respektive genom Nedre Rudansjöns nordspets.

OMRÅDE E

 • Jordbro
  Området avgränsas av Mostensvägen-Kvarnbäckspasset-Lerstensvägen-Södra Jordbrovägen jämte området för järnvägsstationen och bussterminalen.

OMRÅDE F

 • Västerhaninge
  Området avgränsas av Björnvägen-Ringvägen-Åbyinfarten-Nynäsvägen-Ribbyskolans område-Blåkullavägen-Nynäsvägen-Vintervägen till korsningen med Villavägen- en linje över järnvägsområdet till korsningen Tungelstavägen/Furudalsvägen-Tungelstavägen-Ringvägen-Nytorpsvägen.

OMRÅDE G

 • Tungelsta
  Området begränsas av Gamla Stockholmsvägen-Hammarbergsvägen-järnvägsområdet-Kvarnvägen.

OMRÅDE H

 • Dalarö
  Området begränsas av Dalarö Kanal-Dalarövägens bro över kanalen-Odinsvägen-Karlavägen-Krogsplan-Saltsjön.

Camping

§ 14

Camping får inte ske på de badplatser och kyrkogårdar som angivits i § 3 samt i grönområdet vid Höglundabadet i Jordbro.

Hundar

§ 15

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte polishund i tjänst samt för personer med ledar-, service- och signalhund i de delar som krävs för hundens uppdrag.

§ 16

Hundar skall hållas kopplade inom de områden på offentliga platser som angivits i bilaga 4 A-H, på badplatser enligt bilaga 1 A-D och 2 A-I och i motionsspår enligt bilaga 3 A-G.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på begravningsplatser samt under tiden 1 maj – 30 september på de områden på badplatser som angivits på bilaga 1 A-D och 2 A-I.

§ 17
Föroreningar efter hundar skall plockas upp inom de områden på offentliga platser som angivits i bilaga 4 A-H samt på de områden i § 3 som angivits som bad- camping och idrottsplatser och där det inte redan gäller förbud för hund att vistas enligt § 16.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18

Inom detaljplanelagt område på fastlandet (inklusive Dalarö) krävs tillstånd av polismyndighet för att använda pyrotekniska varor. Undantag gäller från kl 18.00 valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 01.00 (se bilaga 5 A-R).

På följande platser krävs alltid tillstånd av polismyndighet för användning av pyrotekniska varor: Haninge centrum/del av Handen samt Handens sjukhus, Västerhaninge centrum, Jordbro centrum, Brandbergen centrum, Vendelsö-Sågen centrum och Tungelsta centrum inklusive det särskilda boendet Ros-Anders gård samt runt de övriga särskilda boendena för äldre enligt följande: Baldersro Plaza, Hanveden, Vallagården, äldreboende Rudsjöterrassen 7, Johanneslund, Lovisagården, Hagagården, Vendelsögården, Lillgården och Malmgården (se bilaga 6 A-L).

Sprängning och skjutning med eldvapen med mera

§ 19

§ 19 Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom följande områden, bilaga 7 A-Q.

§ 20

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pil- och slangbågar får inte användas utan polismyndighetens tillstånd inom följande områden, bilaga 4 A-H.

Ridning och löpning med mera

§ 21

Ridning får inte ske i motionsspår eller på bad- och campingplatser som angivits i 3 §.

Det är vidare förbjudet att gå, springa eller köra med draghund i motionsspår preparerade för skidåkning, bilaga 3 A-G.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 22

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 23

Den som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första stycket, 12 § första stycket, 13 §, 14§ och 17–22 § kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Senast uppdaterad: 11 maj 2023