Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bolagsordning för Kommunala lokaler i Haninge AB

§ 1. Aktiebolagets firma är Kommunala lokaler i Haninge AB

§ 2. Styrelsen ska ha sitt säte i Haninge kommun.

§ 3. Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och upplåta fastigheter för kommunala ändamål i Haninge kommun.

§ 4. Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5. Antalet aktier ska utgöra minst 5 och högst 20

§ 6. Styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och lika många suppleanter som utses för tid som kommunfullmäktige i Haninge kommun bestämmer. Två av styrelsens ledamöter jämte två suppleanter skall ha affärsmässig kompetens. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 7. För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor skall suppleant inte utses.

Revisorns, i förekommande fall suppleantens, uppdrag skall vara fyra år.

§ 8. För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse lekmannarevisorer.

§ 9. Kallelse till bolagsstämma ska ske med brev till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 10. På ordinarie bolagsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av justeringsmän.
 5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport.
 8. Beslut om:
  a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisor med suppleanter.
 10. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter. 
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter.
 13. Annat ärende som ska tas upp enligt aktiebolagslagen (SFS 1975:1385) eller bolagsordningen.

§ 11. Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 12 Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening

§ 13 Ändring av denna bolagsordning, bildande av dotterbolag, fusionering eller i övrigt sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, får inte verkställas utan att bolaget inhämtat Haninge kommunfullmäktiges godkännande.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2015