Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bolagsordning för Haninge bostäder AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 24. Fastställd på bolagsstämma 2015-04-15, § 13.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Haninge Bostäder Aktiebolag org nr 556556-5073.

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att främja bostadsförsörjningen i Haninge kommun.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bygga, förädla, förvalta och förvärva fastigheter, bostäder, affärslägenheter och tillhörande kollektiva anordningar. Bolaget har även till uppgift att utföra förvaltningsuppdrag åt Haninge kommun.

Bolagets verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer med iakttagande av de särskilda regler som gäller för allmännyttiga bostadsföretag enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolagets verksamhet ska vidare följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen. Såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag, har bolaget att iaktta lokaliseringsprincipen, förbudet mot understöd åt enskild och principen att kommunmedlemmarna ska behandlas lika.

Om bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Haninge kommun Holding AB.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst SEK 5.000.000 och högst SEK 20.000.000.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra minst 50 000 och högst 200 000

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och lika många suppleanter som utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Två av styrelsens ledamöter jämte två suppleanter ska ha affärsmässig kompetens. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor och en revisorssuppleant. Revisor och revisorssuppleant ska vara auktoriserade revisorer. Om revisionsbolag utses till revisor ska suppleant inte utses. Mandatperioden för revisorerna ska vara fyra år.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på bolagets årsstämma

På bolagets årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman samt protokollförare.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall.
 11. Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisor med suppleant.
 12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

 • Fastställa av Haninge kommunfullmäktige eller av Haninge kommun Holding AB beslutade ägardirektiv.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösenberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Haninge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Dotterbolag m m

Styrelsen ges rätt att bilda de dotter- och dotterdotterbolag som styrelsen bedömer behövs för att på för bolaget mest fördelaktiga sätt genomföra de försäljningar som kommunfullmäktige godkänner i enlighet med den underställningsplikt som gäller enligt ägardirektiven vid försäljning. 

Vid bildande av dotter- och dotterdotterbolag ges styrelsen rätt att godkänna bolagsordningar för de nya bolagen. I de nya bolagens bolagsordningar ska säkerställas att styrelserna i de nya bolagen ska ha samma ledamöter som vid varje tidpunkt finns i Haninge Bostäder AB:s styrelse. 

Om styrelsen utnyttjar sin rätt enligt denna paragraf ska kommunstyrelsen i Haninge kommun samt styrelsen för Haninge kommun Holding AB på lämpligt sätt få meddelande härom.

§ 19 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Haninge kommun.


Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2015-03-02, § 24.

Bolagsordning för Haninge Bostäder AB

Senast uppdaterad: 11 maj 2023