Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Bolagsordning för Haninge kommun Holding AB

Godkänd av kommunfullmäktige 2015-03-02, § 23. Fastställd på bolagsstämma 2015-04-15, § 12.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Haninge kommun Holding aktiebolag or

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Haninge kommun äga och förvalta kommunens innehav av aktier i Haninge kommuns kommunala företag.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokaliserings-, likställighets och självkostnadsprincip samt förbudet mot spekulativ verksamhet fullgöra ägarstyrning och förvaltning av aktier i kommunala företag som Haninge kommun använder för sin verksamhet.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Haninge kommun.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Haninge kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten, i såväl detta bolag som i de bolag som bolaget förvaltar, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 44 000 000 kronor och högst 176 400 000 kronor.

§ 7 Antal aktier

Antalet aktier ska utgöra minst 44 100 och högst 176 400

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter och lika många suppleanter som utses av kommunfullmäktige för tiden från den årsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande och en eller två vice ordförande i bolagets styrelse.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, utser bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Om revisionsbolag utses till revisor ska suppleant inte utses.

Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag ska vara fyra år.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Haninge kommun utse två lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på bolagets årsstämma

På bolagets årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport.
 8. Beslut om
  a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall.
 11. I förekommande fall anmälan av vilka styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med suppleanter som valts av kommunfullmäktige i Haninge kommun. 

 12. Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen.
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Bolagsstämmans kompetens

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

 • Fastställande av budget för verksamheten.
 • Ram för upptagande av krediter.
 • Ställande av säkerhet.
 • Bildande, upplösning, förvärv eller avyttring av bolag.
 • Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
 • Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av fem mnkr er affärstillfälle.
 • Andra köp, förvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett värde av fem mnkr exkl. moms per affärstillfälle.
 • Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.

§ 14 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 15 Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 16 Hembud

Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna till lösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösenberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 

Anmäler sig flera lösenberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt fler aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen om skiljeförfarande stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösenberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 17 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Haninge kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Ändring av bolagsordningen

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Haninge kommun.


Denna bolagsordning har godkänts av kommunfullmäktige vid sammanträde 2015-03-02, § 23.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023