Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Revisionsreglemente

Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-20, § 140.

Revisionens roll

1 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelse, nämnder, fullmäktigeberedningar och kommunala företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av den verksamhet som kommunen ansvarar för.

Revisionen granskar och prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar också verksamheten i kommunens företag genom de lekmannarevisorer som fullmäktige utser.

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan där också rikta anmärkningar. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen – med granskningsrapport och revisionsberättelser.


Revisionens formella reglering

2 §

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lagar, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9. Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften "God revisionssed i kommunal verksamhet" (Sveriges Kommuner och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar regelverket för beslutsfattande m m i kommunallagen. Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet.


Revisorernas antal och organisation

3 §

Kommunen har åtta revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

4 §

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och en vice ordförande. Ordföranden är sammankallande och leder gemensamma sammankomster och sammanträden

5 §

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

6 §

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter för kommunens aktiebolag i det antal som fastställs för varje företag.

7 §

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige en revisor för granskningen av donationsstiftelser som lämnats till kommunens förvaltning.


 Revisorernas ekonomi och förvaltning

8 §

Frågor om revisorernas budget bereds av fullmäktiges presidium eller en särskild oberoende beredning som fullmäktige utser.

9 §

Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen samt sakkunniga biträden till dessa.

10 §

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges presidium eller en beredning som fullmäktige utsett för revisorernas budget.


 Revisorernas sakkunniga biträden

11 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas kommunens upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

12 §

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna.


Revisorernas arbetsformer

13 §

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter, anställda hos kommunen samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

14 §

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

15 §

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

16 §

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser.


Revisorernas rapportering

17 §

Revisionsberättelsen jämte lekmannarevisorernas granskningsrapporter lämnas till fullmäktige senast två veckor efter det att kommunstyrelsen fastställt årsredovisningen.

18 §

Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till fullmäktige senast två veckor efter det att kommunstyrelsen fastställt rapporten.

19 §

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. Revisorerna och fullmäktige

20 §

Revisorerna och fullmäktiges presidium har överläggningar minst tre gånger varje år. Vid fullmäktiges möten kan revisorerna på fullmäktiges eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. I fullmäktigeärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

21 §

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige, styrelse och nämnder i anledning av sin granskning när de bedömer att så behövs. Respektive ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredsställande åtgärd med anledning därav rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt efter att beredning har skett.


Revisorernas arkiv

22 §

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och kommunens arkivreglemente.


Reglementets giltighet

23 §

Reglementet gäller från 1 januari 2007 till dess fullmäktige fattar annat beslut.

Revisionsreglemente

Senast uppdaterad: 28 juni 2023