Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Pensionärsrådets regler

Här finns information om pensionärsrådets regler.

Uppdrag

Haninge kommuns pensionärsråd är ett organ för överläggning, samråd och utbyte av information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen. Rådet är ett referensorgan i ärenden som berör pensionärer i kommunen.

Sammansättning

Haninge kommuns pensionärsråd består av representanter från penionärsorganisationerna och de politiska partierna som är företrädda i fullmäktige.

Val av de kommunala representanternas görs av kommunstyrelsen, som utser en person från varje parti representerat i fullmäktige. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande.

Pensionärsorganisationer som är berättigade till grundbidrag av äldrenämnden i enlighet med nämndens fastställda regelverk ska beredas plats i pensionärsrådet. Varje pensionärsförening kan utse en ledamot och en ersättare till rådet. Föreningarna kan utse en vice ordförande för Haninge kommuns pensionärsråd.

Arbetsformer

Haninge kommuns pensionärsråd bör sammanträda minst en gång per kvartal.

Administrativt stöd till rådet tillhandahålls av kommunens förvaltningsorganisation.

Ordföranden ansvarar för kallelse och föredragningslista till rådets möten. Kallelsen bör skickas senast sju (7) dagar före mötesdagen. Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ska meddela rådets sekreterare.

Rådet kan inrätta en ordförandeberedning, bestående av rådets ordförande och eventuell vice ordförande.

Haninge kommuns pensionärsråd ska i möjligaste mån från nämnd och kommunens förvaltningsorganisation få den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Kommunens förvaltningsorganisation ska utse kontaktpersoner för äldrefrågor. Kontaktpersonen ska underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka situationen för äldre i kommunen.

Vid rådets möten upprättas minnesanteckningar med de synpunkter som har framkommit vid mötet. Minnesanteckningar skickas till rådets ledamöter och förvaltningsorganisationens kontaktpersoner.

Arvode

Arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt av fullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Pensionärsorganisationerna har möjlighet att arvodera sina utsedda ledamöter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023