Pensionärsrådets reglemente

Här finns information om pensionärsrådets reglemente.

Uppdrag

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggning, samråd och utbyte av information mellan pensionärsorganisationerna och kommunen.

Rådet är kommunstyrelsens och nämndernas referensorgan i ärenden som berör pensionärer i kommunen.

Sammansättning

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationer och kommunala nämnder och styrelser.

De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, som väljer två ledamöter från äldrenämnden, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och socialnämnden. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland dessa en ordförande.

Pensionärsorganisationernas representanter utses av pensionärsorganisationerna i kommunen. Pensionärsföreningar som är berättigade till grundbidrag enligt äldrenämndens bidragsreglemente för pensionärsverksamhet ska beredas plats i kommunala pensionärsrådet. Varje pensionärsförening har rätt till en ledamot och en ersättare i kommunala pensionärsrådet. Föreningarna inom rådet ges möjlighet att utse en vice ordförande.

Arbetsformer

Kommunala pensionärsrådet bör sammanträda minst en gång per kvartal.

Kommunens tjänstemannaorganisation svarar för sekreterarskap och bistår med kanslihjälp.

Kallelse och föredragningslista utfärdas av ordföranden. Kallelse till rådets representanter ska avsändas minst sju dagar före sammanträdet.

Kommunala pensionärsrådet kan inrätta en ordförandeberedning bestående av rådets ordförande och rådets eventuella vice ordförande. 

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska meddela sekreteraren.

Kommunala pensionärsrådet har rätt att från kommunens nämnder och tjänstemän infordra de yttranden och upplysningar som kan behövas.

Varje berörd förvaltning enligt ovan samt Tornberget AB utser en kontaktperson för äldrefrågor. Kontaktpersonen ska i god tid underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka de äldres situation.

De synpunkter som framkommit vid sammanträdet ska i form av minnesanteckningar föras vidare till kontaktpersonerna, kommunstyrelsen och berörda nämnder samt läggas på kommunens hemsida.

De av kommunen utsedda ledamöterna ska återkoppla från nämnden till kommunala pensionärsrådet.

Arvode

Arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt det arvodesreglemente som kommunfullmäktige fastställt.

Pensionärsorganisationerna har frihet att arvodera sina utsedda ledamöter och ersättare.

Senast uppdaterad: 9 februari 2021