Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Funktionshindersrådets reglemente

Uppdrag

Haninge kommuns funktionshindersråd är ett organ för överläggning, samråd och utbyte av information mellan funktionshindersorganisationerna och kommunen. Rådet är ett referensorgan i ärenden som berör personer med såväl fysiska som kognitiva funktionsvariationer i kommunen.

Sammansättning

Haninge kommuns funktionshindersråd består av representanter från funktionshindersorganisationerna och de politiska partierna som är företrädda i fullmäktige.

Val av de kommunala representanternas görs av kommunstyrelsen, som utser en person från varje parti representerat i fullmäktige. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som kommunstyrelsens ledamöter. Kommunstyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande.

Funktionshindersorganisationer som är berättigade till bidrag av socialnämnden i enlighet med nämndens fastställda regelverk ska beredas plats i funktionshindersrådet. Föreningarna kan utse en vice ordförande för Haninge kommuns funktionshindersråd.

Arbetsformer

Haninge kommuns funktionshindersråd bör sammanträda minst en gång per kvartal.

Administrativt stöd till rådet tillhandahålls av kommunens förvaltningsorganisation.

Ordföranden ansvarar för kallelse och föredragningslista till rådets möten. Kallelsen bör skickas senast sju (7) dagar före mötesdagen. Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträde ska meddela rådets sekreterare.

Rådet kan inrätta en ordförandeberedning, bestående av rådets ordförande och eventuell vice ordförande.

Haninge kommuns funktionshindersråd ska i möjligaste mån från nämnd och kommunens förvaltningsorganisation få den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Kommunens förvaltningsorganisation ska utse kontaktpersoner för funktionsvariationsfrågor. Kontaktpersonen ska underrätta ordföranden om kommande ärenden som kan bedömas påverka situationen för personer med funktionsnedsättningar i kommunen.

Vid rådets möten upprättas minnesanteckningar med de synpunkter som har framkommit vid mötet. Minnesanteckningar skickas till rådets ledamöter och förvaltningsorganisationens kontaktpersoner.

Arvode

Arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till kommunens ledamöter enligt av fullmäktige fastställt arvodesreglemente.

Funktionshindersorganisationerna har möjlighet att arvodera sina utsedda ledamöter.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023