Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hermanstorp

I omvandlingsområdet Hermanstorp arbetar Haninge kommun för att bygga ut gator samt vatten och avlopp. Målet är att göra om det före detta fritidshusområdet till ett möjligt permanentboende med kommunal service i form av vatten, avlopp, bättre vägar och på sikt en förskola.

Detaljplanen syftar till att omvandla ett före detta fritidshusområde så att man kan använda det som permanentboende med kommunal service som vatten och avlopp, gator av högre kvalitet samt eventuellt en förskola. Haninge kommun arbetar med entreprenören JVAB för planerade arbeten i Hermanstorp. 

Egna VA-anslutningar

Att tänka på inför era egna byggnationer i området är att VA-anslutning inte kan ske förrän hela VA-nätet är färdigbyggt, besiktigat och godkänt. Driftsättning av VA-systemet sker sommaren 2024. En VA-anslutning krävs för att få slutbesked för nybyggnation av hus.

Samordna din styckningsansökning med oss

Projekteringen har skett utifrån detaljplanen. Dock ser vi att vissa inkomna styckningsansökningar inte följer de föreslagna styckningarna i detaljplanen. Detta kan resultera i att fler serviser (VA, el & fiber) kommer att krävas, eventuellt kan även större dimensioner på VA-stammar behövas. Tyvärr innebär sådana här ändringar i sent skede att det både kan bli dubbelarbete med stora kostnader som följd och att projektet tar längre tid än nödvändigt. Inför styckning och senare ansökan om bygglov är det önskvärt att ni samordnar era planer med kommunens projektledare Peter Wrangsell för att säkerställa att inga konflikter med kommunala anläggningar uppstår.

Pågående arbeten 

En vattenpost finns tillgänglig för boende på Olsängsvägen vid JVAB:s etablering. Tillfällig belysning för området sätts upp vartefter behov uppstår. 

 • Sprängning av berg
 • Schaktning av rörgravar
 • Rörläggning
 • Inkörning material
 • Byggnation av temporära vägar
 • Trädfällning av enstaka träd 

Vid halvårsskiftet kommer kommunen att ha iordningställt den blivande bussgatan i den mån att tyngre trafik kan nyttja den som genomfartsled. Det gäller sträckan Nordenskölds väg, Solsätravägen, en bit av Gräsvretsvägen och Brusewitz väg som sedan går över i Hermanstorpsvägen. 

Viktigt från informationsmötet i juni 2022

Under arbetets gång kommer det arbetas på flera fronter. Entreprenören kommer säkerställa att det finns möjlighet att ta sig in och ut ur området med personbil. Under kortare tid kan access med bil till enstaka fastigheter inte vara möjlig, då förs dialog med berörda och närliggande parkering säkerställs. Byggtiden är två år, arbetet sker i huvudsak i tre skeden, vilket innebär att arbetsstyrkan för ett avsnitt kommer återkomma till det avsnittet tre gånger. Skedena är kortfattat: rörläggning, kabelläggning och överbyggnader.

Att tänka på för boende i Hermanstorp

 • Slamtömning, samordna med platsledningen
 • Parkera hos grannen om ni ej når er egen infart
 • Planera för att det tar längre tid att köra genom området
 • Informera platsledningen om ni har speciella tillgänglighetsbehov som rullstol, rullator, hemtjänst eller dylikt
 • Information kommer att finnas vid etableringen på Olsängsvägen och på Haninge kommuns hemsida
 • Brevlådor och sopkärl kan behöva flyttas tillfälligt, JVAB samråder med de som berörs
 • Vibrationsmätare sätts upp inför bland annat sprängningsarbeten på berörda fastigheter
   

 

Kontakt

Peter Wrangsell, projektledare

telefon: 08-606 92 93

peter.wrangsell@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 april 2023