Detaljplan för Söderbymalm 3:125 med flera (Örnens väg)

Detaljplanen för denna södra del av Handen möjliggör ett nytt bostadsområde med skola och förskola. Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2017.

Detaljplanen har i syfte att som en del av förverkligandet av Haninges regionala stadskärna och med högt ställda krav på utformningen möjliggöra:

  • ny varierad stadsbebyggelse med flerbostadshus
  • inslag av lokaler för handel i bostadshusens bottenplan
  • grönytor samt ytor för skola och förskola

Detaljplanen föreslår fyra bostadskvarter kring en gemensam gata. Variation i utformningen uppnås bland annat genom att två olika byggherrar genomför varsin del av planområdet. För två av kvarteren hölls en markanvisningstävling under 2016.

Förutom bostadskvarter möjliggörs en skola och en förskola, och ett parkstråk anläggs genom planområdet. Detta blir både ett bostadsnära grönt rum för de boende och är en del av ett promenad- och gång- och cykelstråk med koppling både till Rudan och till Handens centrala delar.

Antagandehandlingar

Plankarta (laga kraft)

Planbeskrivning (laga kraft)

Planområde i 3D-vy

För att ge en fördjupad bild av planen har en 3D-modell tagits fram. I den kan du studera den tänkta utbyggnaden från olika håll. Skjut modellen i sidled genom att hålla in vänster musknapp och röra musen i sidled. Panorera runt i modellen genom att hålla in båda musknapparna eller skrollhjulet. Zooma genom att hålla in en musknapp och dra upp och ner på skärmen, eller genom att rulla på skrollhjulet.

Se 3D-modell för Örnens väg

PLANSKEDE

Uppdrag: 28 februari 2014
Samråd: 22 december 2015 - 2 februari 2016
Granskning: 6 mars 2017 - 27 mars 2017
Antagande: 12 juni 2017
Laga kraft: 17 juli 2017

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 november 2018