Hälso- och sjukvård

När du bor i kommunens vård- och omsorgsboenden, på korttidsboenden eller växelvård är det kommunen som erbjuder dig sjukvård och rehabilitering på primärvårdsnivå. På våra vård- och omsorgsboenden finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som ansvarar för och utför den kommunala primärvården.

Äldre personer sitter i rullstolar eller vanliga stolar utomhus på Malmgårdens äldreboende Malmgårdens äldreboende Foto: Fredrik Hjerling

Sjuksköterska finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Under kvällar, nätter och helger bemannas verksamheten av jourtjänstgörande sjuksköterska. Kommunen har inga egna läkare, det är Region Stockholm som står för den läkarmedverkan som behövs i den kommunala sjukvården.

Våra vård- och omsorgsboenden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre följer gällande lagar och regler finns en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS ansvarar för utredning och anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

MAS informerar äldrenämnden om kvaliteten på de olika verksamheterna.

Synpunkter och klagomål

Har du som boende eller närstående haft synpunkter eller klagomål på det medicinska omhändertagandet men inte fått förväntad respons kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämnden är en oberoende instans för problem i vården. 

registrator.pan@regionstockholm.se
Region Stockholms hemsida

Patientnämnden
08-123 467 00

Senast uppdaterad: 5 juli 2022