Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tillämpningsanvisningar

Här hittar du information om Tillämpningsanvisningar.

Nyanmälan – avslut

Hel månadsavgift tas ut om insatsen utförts någon gång under kalendermånaden.

Trygghetslarm

Hel månadsavgift tas ut från och med den månad trygghetslarmet installeras.

Korttidsvård/växelvård

Dagavgift tas ut från första heldagen (inte inflyttningsdagen) till och med utflyttningsdagen (oavsett tidpunkt för utflyttning).

Avvikande debitering/frånvaroavdrag (gäller vård och omsorg och serviceinsatser)

Vid helt insatsfri månad reduceras hela avgiften avseende den insatsen. Hel månadsavgift debiteras om insatsen utförts någon gång under kalendermånaden.

Kostavdrag (gäller korttidsvård, särskilt boende och parboende)

Kostavdrag sker med 129 kronor per dag vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse samt vid sammanhängande frånvaro eller permission mer än 48 timmar.

Avgifter - förbehållsbelopp för makar

Vid beräkning av avgiftsutrymme för makar läggs makarnas gemensamma inkomster samman och fördelas därefter med hälften på vardera maken. Avgift tas ut individuellt beroende på den enskildes behov av insatser. Förbehållsbeloppet gäller som för sammanboende makar.

Avgifter - förbehållsbelopp för makar i särskilt boende

Samma regler gäller som ovan. Om den ena maken bor i särskilt boende och den andra maken bor kvar i ordinärt boende gäller förbehållsbelopp som för ensamstående dvs. det högre beloppet.

Avgifter vid flytt från ordinärt boende till särskilt boende

Hel månadsavgift gäller från och med den månad inflyttning sker till det särskilt boende. Maxavgift för vård och omsorg är dock 2 575 kronor per månad oavsett om man haft insatser i ordinärt boende under inflyttningsmånaden.

Ersättning för dubbla hyreskostnader

Vid inflyttning i vård- och omsorgsboende kan ersättning utgå för dubbla hyreskostnader, om inte förbehållsbeloppet för månaden kan garanteras. Under särskilda omständigheter kan ersättning utgå för dubbla hyreskostnader i ytterligare en till två månader. Detta sker endast mot uppvisande av intyg från hyresvärd samt kvitto på hyresbetalning. Ersättning utgår inte för dubbla kostnader avseende avgift i bostadsrätt.

Detta gäller inte om ena parten bor kvar och bostad med hyresrätt måste också sägas upp omgående.

Parboende

I de fall medboende make/maka/sambo/registrerad partner väljer att flytta med till särskilt boende och själv saknar eget biståndsbeslut kan förvaltningen erbjuda kost samt serviceinsatser såsom tvätt och städning. Avgift tillkommer för detta.

Individuell prövning

Förbehållsbeloppet kan höjas vid fördyrade levnadsomkostnader om dessa är varaktiga (minst 6 månader av året).

Förbehållsbeloppet i särskilt boende höjs i samband med abonnemang av matlådor enlig följande:

15–20 matlådor: 467 kronor/månad
21–25 matlådor: 586 kronor/månad
26–matlådor: 703 kronor/månad

Förbehållsbeloppet i särskilt boende höjs då avgiften för kost innebär en fördyrad levnadsomkostnad:
Heldygnskost: 1 228 kronor/månad

Förbehållsbeloppet kan sänkas om den enskilde inte har en kostnad som ska täckas av minimibeloppet. I särskilt boende ingår förbrukningsartiklar och hushållsel.

Förbehållsbeloppet i särskilt boende minskas därför med 336 kronor per månad för förbrukningsartiklar samt 171 kronor per månad för hushållsel.

Begravningsavgift och medlemsavgifter till trossamfund

Den obligatoriska begravnings-avgiften ska beaktas när avgiftsutrymme fastställs från och med 2000-01-01 och den ska behandlas som en skatt, och inte medföra någon reducering av förbehållsbeloppet.

Inga medlemsavgifter till trossamfund beaktas när avgiftsutrymme beräknas fr o m 2000-01-01, utan dessa medlemsavgifter får finansieras med vårdtagarens förbehållsbelopp.

Kontakt

08-606 70 00 
Fax 08-606 87 41
socialochaldreforvaltningen@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2024