Instruktioner till partiet vid EU-val 2019

Nedanstående gäller i Haninge kommun vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019.

Viktiga datum för partierna

 • 26 april - 30 dagar innan valdagen ska partierna ha anmält deltagande i valet för att kunna ta mandat. Anmälan ska ske till Valmyndigheten.
 • 3 maj - Inlämning av valsedlar till valkansliet för distribution till viss röstmottagning. Obs! Gäller endast partier som fått mindre än 1 % av rösterna.
 • 8 maj - Förtidsröstningen börjar.
 • 24 maj - Alla kandidater ska ha samtyckt till kandidatur för att kunna bli valda. En förklaring som lämnats in med valsedelsbeställning räknas som ett samtycke.
 • 26 maj - Valdag.

Generellt om ordning i valsedelsställen

Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelsställen. För att upprätthålla god ordning fyller röstmottagarna på valsedlar i samtliga valsedelsställ.

Partiernas utdelning av valsedlar vid val- och förtidsröstningslokaler

Partifunktionärer får dela ut valsedlar vid entréerna till byggnader där det finns val- och förtidsröstningslokaler. De får inte dela ut annat såsom blommor, godis, partiinformation. Vid denna valsedelsutdelning får de bära partikläder/symboler. Partifunktionärerna tar själva med sig de namnvalsedlar som de vill dela ut vid entréer till val- och förtidsröstningslokaler.

Om det uppstår kö genom entrén ska partierna backa undan, så att väljarna kan få stå ostörda i kön. Partierna ska inte dela ut valsedlar vid kön.

Utläggning av valsedlar i val- och förtidsröstningslokaler

Valnämnden/röstmottagarna ansvarar för att det alltid finns blanka valsedlar i samtliga val- och förtidsröstningslokaler.

Valnämnden/röstmottagarna ansvarar även för att det i samtliga val- och förtidsröstningslokaler finns valsedlar för de partier som fått minst 1 % av rösterna i hela landet vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet. Eftersom hela landet utgör en enda valkrets ställer dessa partier  upp med en kandidatlista vilken motsvarar en namnvalsedel som ska läggas ut. Det förekommer alltså inte några partivalsedlar för dessa partier i val till Europaparlamentet 2019 och de behöver inte själva distribuera namnvalsedlar för utläggning i valsedelsställ i val- och förtidsröstningslokaler.

Vid val till Europaparlamentet 2019 kommer dessa partier att få namnvalsedlar utlagda:

 • Arbetarepartiet socialdemokraterna,
 • Centerpartiet,
 • Feministiskt initiativ,
 • Kristdemokraterna,
 • Liberalerna,
 • Miljöpartiet de gröna,
 • Moderaterna,
 • Piratpartiet
 • Sverigedemokraterna och
 • Vänsterpartiet

De partier som deltar i valet men som inte har rätt att få sina valsedlar utlagda, kan själva komma och lämna sina valsedlar till röstmottagarna i vallokalen eller förtidsröstningslokalen. Röstmottagarna ansvarar för att fylla på valsedelsställen med dessa valsedlar under dagen av de valsedlar som partierna lämnat. Röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om valsedlarna tar slut. Partierna ansvarar själva för att kontrollera om de tar slut under röstmottagningen, och vid behov lämna fler valsedlar för påfyllning.

Endast partier som anmält deltagande vid aktuellt val kan få sina partivalsedlar eller namnvalsedlar utlagda. Ett parti som vill delta i valet ska anmäla det senast 26 april till Valmyndigheten.

Partifunktionärer som kommer in i val- och förtidsröstningslokaler ska ta av sig/dölja ev. partisymboler på ex. kläder. Kassar/kartonger med valsedlar får inte ha partisymboler eller liknande.

Inlämning av namnvalsedlar i särskilda fall

I några särskilda fall erbjuds övriga partier som anmält deltagande i valet servicen att lämna in valsedlar i förväg och att röstmottagarna tar med dessa till förtidsröstningslokalen för utläggning.

 • På Ornö och Utö finns förtidsröstningslokaler som har öppet lördagen 25 maj.
 • Kommunen ordnar ambulerande röstmottagare som kan åka hem till personer som inte kan ta sig val- eller förtidsröstningslokaler p.g.a. t.ex. sjukdom, ålder, funktionshinder.
 • Kommunen ordnar s.k. röstmottagning med begränsat tillträde på vissa vård- och omsorgsboenden och Handens sjukhus.

Om partierna vill att röstmottagarna tar med valsedlar till någon av ovanstående röstmottagningar ska partierna senast fredag 3 maj kl. 12 lämna sina valsedlar till receptionen i kommunhuset.

Fredad zon från politisk propaganda

Enligt vallagen ska lokaler som används för röstning ska vara fria från politisk propaganda. Det gäller även utrymmet intill dem. I Prop. 2013/14:124 ”Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet” framgår att det är valnämnderna vid valet av röstmottagningsställen och de utsedda röstmottagarna som primärt har ansvaret för att förbudet mot politisk propaganda på röstmottagningsställen och utrymmen intill dessa upprätthålls. Men det är också av vikt att partiorganisationerna beaktar kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter.

I Haninge kommun gäller därför fredade zoner från politisk propaganda i anslutning till val- och förtidsröstningslokaler. Observera att även t.ex. centrumägares regler ska följas. Den fredade zonen innebär att samtliga skol- och förskolegårdar, inklusive staket som omger dessa, där det finns val- eller förtidsröstningslokaler ska vara fria från politisk propaganda under tiden för röstmottagningen.

För andra val- och förtidsröstningslokaler, där det inte finns sådana naturliga avgränsningar, gäller propagandafri zon på 25 meter utanför entrén till byggnaden där lokalen finns.

Om det finns flera entréer till en byggnad där en val- eller förtidsröstningslokal ligger gäller 25 m från var och en av de entréer som väljaren kan tänkas använda för att ta sig till röstningen.

Generellt får ingen propaganda ske inne i en byggnad där det finns en val- eller förtidsröstningslokal. Propaganda får t.ex. inte ske inne i Brandbergen centrumbyggnaden.

Propaganda får ske i samma byggnad där separata entréer används. Ex. vid Port 73 vid Coop Forum skulle propaganda kunna ske vid Blomsterlandet eller Jula.

Zonen ska vara propagandafri för väljaren. Vid ”högljudd” propaganda, såsom stora plakat eller tal som hörs och syns väl från entrén till byggnaden bör partierna överväga att vidga zonen ytterligare.

Särskilt för vissa lokaler

Vid Port 73 vid Coop Forum får propaganda ske vid entré 1 (vid Intersport) eller entré 5 (vid Willys) eftersom de ligger relativt långt från lokalen, men inte vid entré 2, 3 eller 4 då de ligger nära lokalen.

Kontakt för den här sidan: val@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019