Vad händer efter valet?

Efter valet den 11 september 2022 har kommunfullmäktige beslutat om vilka som ska styra kommunen fram till nästa mandatperiod (valperiod). Det nya styret tar plats den 1 januari 2023. Fullmäktige har också beslutat om en ny nämndorganisation. Här hittar du information om besluten som rör det nya styret.

Kommunstyrelsens ordförande vald

Den 12 december valde kommunfullmäktige Sven Gustafsson (M) till kommunstyrelsens ordförande, KSO.

Den nya politiska ledningen i Haninge kommun, med Sven Gustafsson (M) som KSO, utgörs av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna. Konstellationen kallar sig för Haningealliansen och tillträder den 1 januari 2023.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har det övergripande ansvaret för den kommunala förvaltningen samt har uppsikt över övriga nämnders och styrelsers verksamhet.

Ledamöter och ordförande i nämnder valda

Fullmäktige beslutade den 12 december vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen samt i övriga nämnder och organ för mandatperioden. Presidierna, ordförande och vice ordförande, i nämnder och organ utsågs också.

Varje nämnd ansvarar för ett visst område, till exempel kultur och fritid, skola, näringsliv etc.

Ny nämndorganisation

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november att antalet ledamöter i vissa nämnder ska öka, från 9 till 11 ledamöter, från och med januari 2023.

Protokoll kommunfullmäktige 28 november

Den 12 december beslutade kommunfullmäktige också om en ny nämndorganisationen som gäller 2023-2026.

Grund- och förskolenämnden ersätts av två nya nämnder: barn- och förskolenämnden respektive grundskolenämnden. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden upphör – arbetsmarknadsfrågorna flyttas i stället till den nya gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Idrotts- och fritidsnämnden och kultur- och demokratinämnden slås ihop till den nya idrotts-, kultur- och fritidsnämnden.

Vidare inrättas ett nytt samhällsbyggnadsutskott under kommunstyrelsen med ansvar för strategisk planering, markanvisningar, exploateringsavtal, detaljplaner och gatukostnader.

Protokoll kommunfullmäktige 12 december

Ordförande i kommunfullmäktige vald

Den 28 november valdes Marietta de Pourbaix-Lundin (M) till kommunfullmäktiges ordförande, Alexandra Anstrell (M) till 1:e vice ordförande och Kenneth Forsberg (S) till 2:e vice ordförande. Marietta de Pourbaix-Lundin tillträdde direkt som ordförande efter att hon blivit vald.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ - dess "riksdag". Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Reviderad mål och budget

Kommunfullmäktige antog den 12 december Haningealliansens förslag till reviderad (ändrad) Mål och budget 2023-2024.

I budgeten står vilka mål kommunen ska styra mot och hur mycket pengar kommunen får använda till olika områden, som skola, kultur och fritid och äldreomsorg.

Valresultatet

Information om resultatet för kommun, region och riket finns hos Valmyndigheten.

Val till kommunfullmäktige i haninge

Alla som bor i Haninge kommun betalar kommunalskatt varje månad. Tillsammans med avgifter och statsbidrag finansierar kommunalskatten kommunens verksamhet och de tjänster kommunen erbjuder. Kommunen har en viktig roll i att utveckla samhället och med att bygga upp de tjänster och den service du som invånare möter i din vardag. Det kan du vara med och påverka om du röstar i kommunalvalet.

Partier som har anmält att de vill delta i valet till kommunfullmäktige 2022


KONTAKT

Förtroendevalda i Haninge

Valkansliet
Telefon: 08-606 82 00
val@haninge.se

ALLMÄNNA VAL

Val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige sker vart fjärde år och val till Europaparlamentet sker vart femte år. Det är kommunens uppgift att arrangera valen.

På Valmyndighetens hemsida finns till exempel filmer om det svenska valsystemet, frågor och svar samt information på andra språk

Valmyndigheten

Senast uppdaterad: 30 december 2022