Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Policy mot våld i nära relationer

Begreppet våld i nära relationer inkluderar fysiskt, psykiskt, sexuellt och ekonomiskt våld samt försummelse av närstående äldre och/eller funktionsnedsatt som kan förekomma mellan närstående, oavsett ålder, kön och etnicitet.

Följande begrepp inkluderas;

 • våld inom heterosexuella relationer
 • hedersrelaterat våld
 • kvinnlig könsstympning
 • människohandel (trafficking)
 • våld inom homo-, bi- och transrelationer (HBT)
 • barn som upplevt eller bevittnat våld.

Bakgrund

FN antog år 1993 en deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor. Deklarationen betonar att våld mot kvinnor utgör en kränkning av kvinnors rättigheter och grundläggande friheter, och är ett hinder för att uppnå jämställdhet, utveckling och fred. Våld i nära relationer drabbar hela samhället och Sveriges regering och riksdag har de senaste åren arbetat med att stärka stödet till brottsoffer och då särskilt till kvinnor och barn. Haninge kommuns policy för våld i nära relationer har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, barnkonventionen samt i socialtjänstlagen ( kap 5, 11§) som sedan år 2007 har skärpts och betonar socialnämndens (inklusive äldrenämndens) ansvar för att våldsutsatta personer och dess barn ska få det stöd som de har rätt till. Haninge kommuns folkhälsoarbete utgår från att varje människa har ett lika värde och det betyder att varje individ ska ha rätt att utvecklas efter egna förutsättningar och ges möjlighet att nå den hälsa som är individuellt möjlig.

Mål

 • Kommunen ska aktivt utveckla samverkan internt, med andra myndigheter och med den ideella sektorn för att motverka våld i nära relationer samt ska bygga en hållbar vårdkedja för våldsutsatta personer och där barn som utsatts eller bevittnat våld specifikt ska uppmärksammas.
 • Kommunens stöd till våldsutsatta ska vara av god kvalitet och bör, så långt som är möjligt, baseras på aktuell forskning och beprövade metoder och program.
 • Kommunens arbete med att motverka våld i nära relationer ska bestå av förebyggande, tidiga och behandlande insatser.

Metod för att uppnå mål

 • Arbetet i Haninge kommun utgår från ett helhetsperspektiv som innebär att den våldsutsatte och dess barn skyndsamt ska erbjudas stöd, råd och behandling samt att den våldsutövande personen ska erbjudas stöd.
 • Ett kontinuerligt lärande i ämnet våld i nära relationer ska ske för medarbetare i kommunen.

Ansvarsfördelning

Policyn är vägledande för nämnder och förvaltningar vid verksamhetsplanering och i utvecklingsarbete. Tillämpningen av den bör redovisas i berörda nämnders mål och budgetdokument.

Uppföljning och ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av policyn inom en 5-års period efter att policy trätt i kraft.

antagen

Kommunstyrelsen
2011-05-30, § 118 

Senast uppdaterad: 27 juni 2023