Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Informationssäkerhetspolicy

Denna policy innehåller Haninge kommuns viljeinriktning och övergripande mål för informationssäkerhetsarbetet. Samtliga nämnder och deras verksamheter omfattas av denna informationssäkerhetspolicy. Policyn konkretiseras i tillhörande riktlinjer.

Policy för informationssäkerhet utgår från Haninge kommuns Program för säkerhet och riskhanteringsarbete (KF 27/2011) och kompletterar övriga styrdokument inom dokumenthantering, IT-säkerhet och kommunikation. Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-12-09, § 333.

Bakgrund

Behovet av informationssäkerhet ökar i takt med att kommuninvånarna förväntar sig effektiv kommunikation, dels via självbetjäning med hjälp av olika e-tjänster och dels i sin direktkontakt med kommunen. I allt större utsträckning sker också i förvaltningarna användning och utveckling av systemstöd för att leverera tjänster på ett effektivt sätt. Invånarna ska kunna förvänta sig att kommunen hanterar information som rör dem, exempelvis personuppgifter och information om de olika tjänster de använder, på ett säkert sätt. I samband med kriser krävs också effektiv och säker kommunikation med berörda verksamheter och invånare.

Konsekvensen av bristande informationssäkerhet kan medföra störningar i samhällsviktiga verksamheter, att information går förlorad, förvanskas eller rent av stjäls. Det kan även medföra ekonomiska förluster och att förtroendet för eller varumärket Haninge kommun påverkas negativt.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet omfattar hela kommunens verksamhet och all information utan undantag. Oavsett den hanteras i cyberrymden, i datorer, i ett telefonsamtal eller på ett papper. Då stora delar av informationen hanteras med hjälp av IT-system handlar informationssäkerhet även om teknik.

Med informationssäkerhet säkerställs följande

 • Riktighet – Att information inte kan förändras av obehöriga, av misstag eller på grund av störningar i funktion/system. Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig.
 • Sekretess – Att information i dokument, system och handlingar etc. med lagkrav om sekretess eller motsvarande inte görs tillgängliga eller avslöjas för obehörig.
 • Spårbarhet – Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.
 • Tillgänglighet – Att information är tillgänglig i skälig och förväntad utsträckning och inom rimlig tid.

Övergripande målsättning

En god informationssäkerhet syftar till att säkra en effektiv informationsförsörjning och att undgå fel som påverkar möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

Arbetet med informationssäkerhet ska vara systematiskt och långsiktigt.

Genom att säkerställa en god nivå av systematiskt informationssäkerhetsarbete möjliggörs att lagkrav följs, kritisk verksamhet upprätthålls, informationsläckage förhindras, kontroll av
kostnader uppnås, förtroendet för kommunens tjänster och varumärke skyddas.

Strategiska målområden

 • Informationsförsörjningen ska vara säker, effektiv och bidra till stöd åt verksamheterna.
 • Informationssäkerhetsarbetet sker enhetligt och systematiskt.
 • Kommunövergripande rutiner, regler och anvisningar ska upprättas.
 • Samtliga informationstillgångar ska vara identifierade och förtecknade. Av förteckning ska framgå vem som är informations/system ägare och förvaltare.
 • Genom klassificering värdera och prioritera informationstillgångar utifrån verksamhetens krav på riktighet, sekretess, spårbarhet och tillgänglighet.
 • Personal ska ha kunskap om gällande informationssäkerhetsregler som rör det egna tjänstestället och de informationssystem/rutiner som där används.
 • Händelser i informationssystemen som kan leda till negativa konsekvenser för kommunens åtaganden ska identifieras, åtgärdas och förebyggas.
 • I syfte att ha förmåga att bedriva verksamheten på acceptabel nivå både under normala förhållanden och vid kriser eller störningar ska kontinuitetsplanering genomföras för varje informationstillgång baserad på omfattning av informationens samlade krav.
 • Informationssäkerhetsarbetet ska minst följa standarderna ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps metoder och vägledningar tillämpas.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2017